BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2474,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-prawnej-odmian-roslin.html
2020-10-29, 03:05
Numer projektuUD108
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia możliwości stosowania nowych rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami albo organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych albo organizacjami posiadaczy gruntów rolnych w zakresie pobierania opłat z tytułu wykorzystania we własnym gospodarstwie do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych).
Dotychczas podejmowane pozalegislacyjne działania – organizowanie spotkań hodowców z rolnikami czy próby mediacji – nie przyniosły oczekiwanego rezultatu w postaci powszechnego zawierania umów akceptowanych przez hodowców i rolników. Rolnicy natomiast od kilku lat wnoszą o zmianę skomplikowanego i uciążliwego systemu pobierania opłat.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W dodawanych w art. 23 ustawy ust. 3a i 3b zaproponowano, aby materiał ze zbioru odmiany chronionej mógł być użyty do siewu bez uiszczania opłat w przypadku odmian, co do których hodowca zrezygnował z pobierania opłat i poinformował o tym fakcie za pośrednictwem stron internetowych hodowcy lub organizacji hodowców.
W ust. 4a, który dodaje się w art. 23 ustawy uwzględniono możliwość zawierania umów określających jednorazowo pobierane stawki opłat od rozmnożeń własnych, np. przy zakupie materiału kwalifikowanego, co umożliwi zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla hodowców i rolników.
Wprowadzane w art. 23a ust. 6 oraz w art. 23c ust. 8 ustawy regulacje umożliwiają przyjmowanie innych niż określone w aktualnie obowiązującej ustawie rozwiązań dotyczących informowania hodowców przez posiadaczy gruntów rolnych o wykorzystaniu do siewu materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem, a także sposobu kontrolowania zgodności uzyskanych od posiadacza gruntów rolnych informacji ze stanem faktycznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.02.2017
Rejestr zmian