BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2472,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-Krajowych-Ram-Polityki-Cyberbezpieczens.html
2020-10-29, 03:57
Numer projektuIC4
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Posiadanie strategii odnoszącej się do bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych jest wymagane przepisem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Przyjęcie dyrektywy przez PE nastąpiło w dniu 7 lipca 2016 r. Do chwili złożenia wniosku dyrektywa nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
Internet i technologie cyfrowe dokonują prawdziwej rewolucji w obszarze działalności gospodarczej, administracji publicznej, a także w codziennym życiu obywateli. Jednocześnie szybkość i zakres tych zmian czyni nas także bardzo podatnymi na nowy typ zagrożeń, zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrole wykazały, że instytucje państwa nie są dostatecznie przygotowane na te zagrożenia, a w szczególności wykazały brak spójnej strategii działania państwa w tym obszarze. Projektowana uchwała ma na celu ustanowienie takiej strategii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategia w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych uwzględnia w szczególności następujące kwestie:
1) cele i priorytety w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
2) ramy zarządzania służące realizacji celów i priorytetów w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tym role i zakresy obowiązków organów rządowych i innych właściwych podmiotów;
3) określenie środków w zakresie gotowości, reagowania i przywracania stanu normalnego, w tym współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym;
4) wskazówki odnoszące się do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących do strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
5) wskazówki odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych dotyczących strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
6) plan oceny ryzyka służący określeniu ryzyk;
7) wykaz różnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.05.2017
Rejestr zmian