Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID39
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”, zwanego dalej „KPK” lub „Programem”, wynikająca z dostosowania jego postanowień do rozwoju infrastruktury kolejowej zarówno pod względem sposobu zarządzania nią jak i finansowania.
Projektowana zmiana zachowuje spójność Programu z następującymi dokumentami strategicznymi i służy osiągnięciu zawartych w nich celów:
1. Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;
2. Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo;
3. Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Bierze pod uwagę cele i kierunki rozwoju określone w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej:
1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”;
2. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu;
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.

KPK jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.). Stosownie do art. 15 ust. 4 pkt 2 tej ustawy KPK jest programem o charakterze wdrożeniowym w dziedzinie infrastruktury kolejowej. Program należy do kategorii programów wieloletnich zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Jednocześnie, KPK wypełnia dyspozycję art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594 oraz z 2015 r. poz. 349), określając rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji kolejowych na okres nie krótszy niż trzy lata.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaktualizowany Program zawiera listę wszystkich inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, wraz z określeniem łącznego kosztu każdej z tych inwestycji i przyporządkowaniem jej do grupy inwestycji finansowanych z określonych źródeł.
KPK jest ustanawiany przez Radę Ministrów w drodze uchwały. W myśl przepisu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, programy wieloletnie są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Rada Ministrów, ustanawiając program, wskazuje jego wykonawcę. Realizatorem KPK jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, natomiast nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw transportu.
Wieloletnia perspektywa finansowania umożliwia właściwe organizowanie działalności przez realizatora. Przykładowo, pozwala na uzyskiwanie korzystniejszych cen wynikających z większego zakresu zamówień, a także pozwala na lepsze zaplanowanie wydatków. Posiadane przez Ministra właściwego do spraw transportu możliwości finansowe oraz kompetencje w zakresie przewidywalności dysponowania środkami w perspektywie wieloletniej, ułatwią planowanie zadań wykonawcy, kształtowanie mechanizmów ich realizacji i monitoringu oraz pozwolą na ich ewaluację na bazie zdobywanych rokrocznie informacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry