BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2469,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-progr.html
2020-10-26, 08:54
Numer projektuID38
Tytuł

Projekt  uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana uchwały nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, zwanej dalej „uchwałą nr 104/2015”,  ma związek z realizacją jednego z zadań programów wieloletniego.
Wykonawcą powyższego programu wieloletniego jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie (IHAR-PB). Realizuje on m. in. zadanie 5.1, dla którego w uchwale nr 104/2015 został określony zakres merytoryczny działania do zrealizowania. Jednym z działań zadania 5.1 przewidzianym w każdym roku realizacji programu wieloletniego jest tłumaczenie, opracowanie redakcyjne i techniczne oraz wydanie i dystrybucja polskiej wersji przepisów Międzynarodowego Związku Oceny Nasion  (ISTA). Przepisy ISTA stanowią uzupełnienie polskiego prawodawstwa w zakresie oceny nasion, gdyż  zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z późn. zm.) ocenę laboratoryjną materiału siewnego dokonuje się zgodnie z metodyką określoną przez ISTA. Wobec powyższego, laboratoria oceny nasion Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN) oraz pozostałe laboratoria akredytowane są zobowiązane do stosowania metodyki ISTA. Ze względu na wspierający charakter programu wieloletniego zaplanowano nieodpłatne przekazanie PIORIN polskiej wersji przepisów. W 2015 r. wprowadzono jednak nowe zasady dotyczące tłumaczenia i udostępniania polskiej wersji przepisów ISTA. Zgodnie z tymi zasadami instytucja podpisująca z ISTA umowę na tłumaczenie i dystrybucję polskiej wersji przepisów ISTA jest zobowiązana do sprzedaży tych przepisów po ich przetłumaczeniu. Ponadto cena egzemplarza przepisów jest przez ISTA ściśle określona.
Zmiana ww. zasad  spowodowała brak możliwości realizacji zadania 5.1 programu wieloletniego w zakresie tłumaczenia i bezpłatnego udostępniania polskiej wersji przepisów ISTA krajowym odbiorcom, gdyż umowa z ISTA zobowiązuje podmiot podejmujący się tłumaczenia przepisów do ich płatnej dystrybucji. Uniemożliwia to założone w programie bezpłatne przekazanie PIORIN polskiej wersji przepisów ISTA.  Zatem zmiana reguł działania instytucji zewnętrznej, w tym wypadku stowarzyszenia międzynarodowego, uniemożliwiła realizację działania  planowanego w ramach programu wieloletniego.
W celu wykorzystania potencjału ludzkiego oraz środków zaplanowanych na zadanie 5.1 programu wieloletniego, IHAR-PB przedstawił propozycję nowego działania, którego kosztorys nie przekracza kwot zaplanowanych wcześniej na działania związane z tłumaczeniem, opracowaniem redakcyjnym i technicznym oraz wydaniem i dystrybucją polskiej wersji przepisów ISTA. Cel i zakres tego działania został wypracowany we współpracy z PIORIN, a jego realizacja jest również wsparciem prac PIORIN. Polega ono na utworzeniu kolekcji nasion gatunków rolniczych oraz roślin towarzyszących uprawom określonych  przez PIORIN, wykorzystywanych do celów oceny laboratoryjnej nasion PIORIN (badanie czystości prób nasion).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany dotyczą usunięcia w załączniku nr 1 do uchwały nr 104/2015 w zakresie zadania 5.1 treści dotyczących  tłumaczenia, opracowania redakcyjnego i technicznego oraz wydania i dystrybucji polskiej wersji przepisów ISTA i zastąpienia ich opisem dotyczącym przygotowania wzorcowych kolekcji nasion dla PIORIN. Rozwiązania ujęte w projekcie nie powodują dodatkowych kosztów dla budżetu państwa, ponieważ nowe działania są zaplanowane w ramach środków finansowych już wyodrębnionych na realizację programu wieloletniego. Nie naruszają również kosztorysu programu wieloletniego i nie powodują zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr 104/2015 dotyczącym jego finansowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
Rejestr zmian