BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2467,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-okreslenia-rodzajow-infrastruktu.html
2020-10-26, 08:58
Numer projektuRC25
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów infrastruktury technicznej nie podlegających obowiązkowi udzielenia informacji lub umożliwienia dokonania jej inspekcji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów infrastruktury technicznej nie podlegających obowiązkowi udzielenia informacji lub umożliwienia dokonania jej inspekcji wynika z delegacji przewidzianej w art. 25c ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, z późn. zm., dalej jako „megaustawa”). Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest obligatoryjne. Wydanie ww. rozporządzenia stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 4 ust. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE. L 155 z 23.05.2014, str. 1) i wymagać będzie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowe rozporządzenie określać będzie rodzaje infrastruktury technicznej wyłączone z:
1)obowiązku przedstawienia Prezesowi UKE na jego żądanie  informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej na potrzeby realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych (art. 18 ust. 2 megaustawy),
2) obowiązku udzielania informacji o takiej infrastrukturze w celu uzyskania dostępu do tej infrastruktury w związku z realizacją szybkich sieci telekomunikacyjnych na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (art. 25a ust. 1 megaustawy),
3) obowiązku umożliwienia inspekcji infrastruktury technicznej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w celu umożliwienia mu ubiegania się o dostęp do tej infrastruktury (art. 25b ust. 1 megaustawy).
Powyższym zwolnieniem objęta zostanie infrastruktura techniczna, w tym infrastruktura krytyczna, której wykorzystanie do celów szybkich sieci telekomunikacyjnych jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian