BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2466,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-Kra.html
2020-10-23, 13:55
Numer projektuRD116
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniach 1 – 27 listopada 2015 r. w Genewie odbyła się Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (WRC-15), na której wprowadzono zmiany brzmienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego, zwanego dalej „RR”. RR jest podstawowym aktem prawa międzynarodowego regulującym użytkowanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich operatorów sieci, systemów i urządzeń radiowych, a także innych użytkowników wykorzystujących częstotliwości radiowe dla różnych potrzeb i zastosowań. W związku ze zmianami RR konieczna stała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (KTPCz), które określa dolne i górne zakresy częstotliwości, ich przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych oraz wskazuje rodzaj użytkowników mogących wykonywać daną służbę radiokomunikacyjną. Przyjęcie projektowanych zmian pozwoli na dostosowanie zapisów KTPCz do regulacji znajdujących się w światowej tablicy częstotliwości, która jest częścią RR. Projektowane regulacje stworzą warunki dla rozwoju nowych technologii wykorzystujących częstotliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie ściśle określonych i powszechnie obowiązujących reguł w zakresie przeznaczeń częstotliwości jest możliwe wyłącznie przez zmianę Rozporządzenia ws. KTPCz, które określa przydział poszczególnym służbom radiokomunikacyjnym zakresów częstotliwości (załącznik nr 1 do (KTPCz), a także warunki wykorzystania poszczególnych przeznaczeń ujętych w Tablicy.
Informacje zawarte w KTPCz stanowią informację dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących lub mających zamiar prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie telekomunikacji. Dotyczy to również krajowych i zagranicznych producentów sprzętu radiokomunikacyjnego wprowadzających swoje produkty na polski rynek, jak też operatorów sieci telekomunikacyjnych świadczących przy ich wykorzystaniu usługi telekomunikacyjne, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami.
Najważniejsze zmiany w projektowanej regulacji obejmują: umożliwienie zmiany przeznaczenia pasma 694-790 MHz (tzw. pasmo 700 MHz) na rzecz międzynarodowych systemów łączności ruchomej (International Mobile Telecommunications – IMT) (poprzez dodanie w tym zakresie służby ruchomej na zasadzie pierwszej ważności);  przeznaczenie zakresów  1429-1452 i 1492-1518 MHz dla IMT; przyznanie dodatkowego pasma służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej; rozszerzenie pasma dostępnego dla służb satelitarnych (m.in. dla systemów nawigacyjnych i morskiej komunikacji satelitarnej nowej generacji VDES); zwiększoną ochroną dla radia cyfrowego. Zmiany te przyczynią się do skutecznego i efektywnego zarządzania częstotliwościami oraz korzystnie wpłyną na rozwój rynku radiokomunikacyjnego i całego sektora telekomunikacyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.05.2017
Rejestr zmian