BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2465,Plan-rozwoju-Elektromobilnosci-w-Polsce-quotEnergia-do-przyszlosciquot-zalozenia.html
2020-10-26, 07:56
Numer projektuID37
Tytuł

Plan rozwoju Elektromobilności w Polsce "Energia do przyszłości" - założenia

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Potrzeba rozwoju technologii magazynowania energii na potrzeby stabilizacji systemu elektroenergetycznego;
2. Ograniczenie uzależnienia od importu paliw kopalnych;
3. Skoncentrowanie badań rozwojowych z dziedziny energii na perspektywicznych technologiach (ICT, magazynowanie energii);
4. Wymogi wynikające ze światowej i europejskiej polityki klimatycznej oraz podpisanych porozumień międzynarodowych m.in. Porozumienie Paryskie z 2015 r.;
5. Uzgodnienie Rady Europejskiej z października 2014 r. nt. ram politycznych dla klimatu i energii do 2030 r. zakładające redukcje emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.;
6. Realizacja priorytetów Unii Energetycznej zakładającej m.in rozwój badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w sektorze energii;
7. Konieczność ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, szczególnie niskiej emisji, w tym także tej pochodzącej ze środków transportu;
8. Rozwój gospodarczy kraju w oparciu o nowoczesne technologie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się opracowanie kompleksowej, ponadresortowej strategii działań Państwa nakierowanych na opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz systemu zachęt, promujących zmiany w preferencjach dot. źródeł energii wykorzystywanych w transporcie, zarówno publicznym jak i prywatnym.
Celem projektu jest:
- rozwój przemysłu elektromobilności,
- wprowadzenie bodźców dla rozwoju innowacyjnych technologii energetycznych,
- pobudzenie aktywności ośrodków naukowo-badawczych i przedsiębiorstw,
- ustalenie wspólnych priorytetów i koordynacja działań administracji rządowej i samorządów,
- wpływ na zachowania konsumentów, w kierunku wyboru niskoemisyjnych źródeł transportu,
- skoordynowanie działań związanych z rozwojem infrastruktury transportowej (samochody, tabor dla transportu
zbiorowego, stacje ładowania).

Elementami strategii będą:
1. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz rynku pojazdów do 2023 r.;
2. Pakiet finansowo-instytucjonalny na rzecz wspierania przemysłu elektromobilności;
3. Pakiet rozwiązań na rzecz obszarów wolnych od zanieczyszczeń transportowych;
4. Pakiet na rzecz stabilnych sieci energetycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian