BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2463,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-biokomponentach-i-biopaliwach-cieklych-oraz-ni.html
2020-10-29, 03:15
Numer projektuUC79
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wdrożenia mechanizmów pozwalających na pełną implementację dyrektyw: (1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych mającej na celu wsparcie zastosowania paliw alternatywnych w transporcie oraz (2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WB, w zakresie wymaganego udziału energii odnawialnej w transporcie.
Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest gromadzenie i rozdysponowywanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury umożliwiającej stosowanie biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych oraz paliw alternatywnych w transporcie, wpływając na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych jak; olej napędowy i benzyny silnikowe. Stworzony instrument finansowy pozwoli równocześnie na pełniejszą implementację obowiązków wynikających z obu ww. dyrektyw unijnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia praktycznych instrumentów zapewniających w sposób kompleksowy implementację Dyrektyw 2014/94/UE i 2009/28/WE oraz wynikających z nich obowiązków spoczywających na państwach członkowskich UE, m.in. w zakresie zapewnienia określonego udziału biokomponentów w paliwach i biopaliwach ciekłych oraz zbudowania niezbędnej infrastruktury umożliwiającej powszechne stosowanie paliw alternatywnych w transporcie projekt przewiduje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Środki Funduszu przeznaczane będą na działania z zakresu zwiększania wykorzystywania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie, w tym w szczególności na wsparcie:
1. niezbędnych działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji produkcyjnych,
2. programów edukacyjnych oraz projektów badawczo-rozwojowych umożliwiających wykorzystanie ww. paliw w transporcie,
3. dla jednostek samorządu terytorialnego promujących stosowanie paliw niskoemisyjnych na swoim terenie,
4. infrastruktury zapewniającej wykorzystywanie energii elektrycznej do napędu pojazdów silnikowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.04.2018
Rejestr zmian