BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2462,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-realizacji-przez-Agencje-Rynku-R.html
2020-10-26, 08:43
Numer projektuRC24
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie będzie kolejnym aktem prawnym wdrażającym uregulowania Unii Europejskiej mające na celu uruchomienie mechanizmu wsparcia dla producentów wybranych gatunków owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu produktów rolnych pochodzących z państw Unii Europejskiej.
Z dniem 11 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 154 z 11.06.2016, str. 3), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/921”. W celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 2016/921 w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do tego wsparcia, przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2016/921, należy wydać odpowiednie przepisy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wdrażane rozwiązanie, podobnie jak poprzednio uruchamiane mechanizmy (na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014, s. 22, z późn. zm.)), ma w szczególności na celu ograniczenie podaży produktów tradycyjnie eksportowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do Rosji przed wprowadzeniem embargo, i w rezultacie ustabilizowanie ich cen na rynkach Unii Europejskiej. Wprowadzone przez Komisję Europejską przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców i warzyw w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. W ramach ww. operacji przewidziano w przypadku Polski możliwość wycofania z rynku: 88 900 ton jabłek i gruszek, 9 400 ton pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków i korniszonów, 500 ton śliwek, winogron stołowych i owoców kiwi oraz 600  ton brzoskwiń i nektaryn. Jednocześnie ww. przepisy Unii Europejskiej umożliwiają wycofanie z rynku 3 000 ton innych produktów sektora owoców i warzyw wskazanych przez państwo członkowskie.
W przedmiotowym projekcie przewidziano podobne zasady funkcjonowania systemu wsparcia do tych, które miały zastosowanie w przypadku poprzednio uruchomionych mechanizmów wsparcia sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.).
Do istotnych zmian, jakie przewidziano w projekcie rozporządzenia w odniesieniu do uregulowań poprzednio obowiązujących należą:
1. wprowadzenie dodatkowego warunku, jaki muszą spełniać organizacje, które zamierzają wziąć udział w programie odbierając wycofane z rynku owoce i warzywa z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję w charakterze organizacji charytatywnych lub fundacji, o których mowa w art. 34 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.). Podmioty takie zgodnie z proponowanymi przepisami będą musiały dodatkowo posiadać status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
2. obniżenie maksymalnej ilości owoców i warzyw, jaka może być zgłoszona w powiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia operacji wycofania z rynku (z 500 t do 200 t) przez pojedynczego, indywidualnego producenta owoców i warzyw. Zmiana taka została zaproponowana w związku z faktem, iż na podstawie rozporządzenia 2016/921 państwom członkowskim zostały przydzielone znacznie niższe pułapy owoców i warzyw w porównaniu do tych, jakie przewidziano w ramach mechanizmu wsparcia udzielanego w sezonie 2015/2016;
3. skierowanie całego limitu 3 000 ton, który zgodnie z art. 2 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia 2016/921 może zostać przeznaczony na wycofanie z rynku wybranych przez dane państwo członkowskie gatunków owoców i warzyw, do wykorzystania przez producentów porzeczek czarnych. Choć produkt ten nie był tradycyjnie w istotnych ilościach eksportowany do Federacji Rosyjskiej, to ocenia się, że m.in. ze względu na rosyjskie embargo spadło zainteresowanie na ten produkt zgłaszane przez przemysł przetwórczy. W związku z wynikającą z rosyjskiego embargo dużą podażą innych produktów sektora owoców i warzyw na rynku krajowym i względnie niskimi ich cenami, przedsiębiorstwa przetwarzające owoce i warzywa w większym stopniu zainteresowane są pozyskiwaniem tych produktów kosztem porzeczek czarnych;
4. ograniczenie liczby tzw. przydziałów uzupełniających. Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami przeprowadzony zostanie jeden przydział uzupełniający a nie dwa, jak w przypadku poprzednio uruchomionego mechanizmu. Przydział taki zostanie dokonany w sytuacji gdy podmioty, które złożyły powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia operacji wycofania z rynku w okresie poprzedzającym dzień 27 marca 2017 r. w rzeczywistości nie przeprowadziły ich w tym terminie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian