Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC77
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5.2014 r., str. 1).

Zmiany w przepisach ustawy o cudzoziemcach mają również na celu stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na świadome zarządzanie migracjami w Polsce oraz w zakresie przyjmowania cudzoziemców, wskazując na konieczność wprowadzania szczególnych uregulowań prawnych między innymi dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki.

Celem nowelizacji przepisów ustawy o cudzoziemcach jest również, bazujące na doświadczeniach w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa, usprawnienie procedur migracyjnych oraz dotyczących cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie wymagało następujących zmian w ustawie o cudzoziemcach:

- w dziale I – Przepisy ogólne – konieczne będzie wprowadzenie nowych definicji, m.in. przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw;

- w dziale II – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – konieczne będzie dodanie nowego zadania dla Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jakim będzie pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla celów ww. dyrektywy;

- w dziale IV – Wizy w rozdziale 1 – Wydawanie wiz – należy przewidzieć nowy cel, dla którego wydawane są wizy – realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

- w dziale V – Zezwolenia na pobyt czasowy – konieczne będzie dodanie nowego rozdziału, który będzie regulował udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Konieczne będzie również przewidzenie rozwiązań prawnych umożliwiającym cudzoziemcom przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa na skorzystanie z mobilności wewnątrz Unii Europejskiej. Niezbędna będzie również nowelizacja rozdziału 8 – Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców, gdyż art. 19 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE przewiduje ułatwienie łączenia rodzin dla pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa;

- w dziale VII – Dokumenty wydawane cudzoziemcom – konieczne będzie wprowadzenie regulacji pozwalających na  zamieszczania na karcie pobytu adnotacji „ICT” oraz „mobile ICT”.

Wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego wymaga ponadto wprowadzenia zmian:

- w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz
- w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Dodatkowo w celu poprawy procedur administracyjnych zostaną wprowadzone między innymi następujące zmiany:

- odejście od wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na rzecz posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce;

- doprecyzowanie, że zezwolenie dla absolwenta polskiej uczeni jest udzielane bezpośrednio po zakończeniu studiów i jednorazowo;

- odejście od wzywania cudzoziemców do przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy w trybie braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

- rezygnacja z przedstawiania przez cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt i pracę umowy z podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy, na rzecz oświadczenia wyżej wymienionego podmiotu zawierającego niezbędne dla postępowania informacje;

- wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały dla pracowników   wykonujących pracę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki;

- wprowadzenie możliwości samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną przez członka rodziny przebywającego na terytorium Polski;

- wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- usprawnienie procedury związanej ze składaniem przez cudzoziemców odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

- usprawnienie procesu wydawania decyzji w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

- wprowadzenie możliwości zapewnienia pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, którzy nie zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub nie zastosowano wobec nich aresztu dla cudzoziemców, w przypadku gdy mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia albo ich stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że byli oni poddani przemocy oraz cudzoziemcom, którzy zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców w przypadku gdy stwierdzono, iż ich dalszy pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców mógłby spowodować niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia lub ich stan psychofizyczny uzasadnia domniemanie, że byli on poddani przemocy, a także w przypadku osoby małoletniej, członkom rodziny lub opiekunowi prawnemu cudzoziemca, którego ze względu na stan zdrowia, nie umieszczono w strzeżonym ośrodku lub zwolniono ze strzeżonego ośrodka. Powyższe rozwiązanie będzie stanowiło pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 14 ust. 1 lit d dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98),

- usprawnienie procesu wykonywania powrotów i przekazań cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- bazujące na doświadczeniach w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa wprowadzenie rozwiązań prawnych w celu zapewnienia większej spójności przepisów krajowych z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

Planowana jest także modyfikacja przepisów dotyczących cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi poprzez:

- rozszerzenie katalogu okoliczności powodujących, że pobyt cudzoziemca na podstawie zaświadczenia potwierdzającego istnienie domniemania, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny przestaje uważać się za legalny, w związku z przekroczeniem lub usiłowaniem przekroczenia granicy wbrew przepisom prawa, oraz związane z tą zmianą uzupełnienie przepisu określającego zawartość rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170,

- wprowadzenie możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy małoletniemu cudzoziemcowi, który otrzymał status pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, niezależnie, czy podjął on współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o to przestępstwo,

- rezygnację z konieczności potwierdzania przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi, że cudzoziemiec ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, jako jednego z warunków udzielania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach.

Przewiduje się również zmiany w innych ustawach w celu zapewnienia spójności ze zmianami wprowadzanymi w ustawie o cudzoziemcach.

Ponadto proponuje się zmianę w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, która dotyczy określenia poziomu znajomości języka polskiego jako jednej z przesłanek nabycia obywatelstwa polskiego, określonych tą ustawą.

Przewiduje się również zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w zakresie zapewnienia transportu cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej należącym do kategorii osób wymagających szczególnego traktowania do ośrodka recepcyjnego. Projektowane zmiany mają na celu również doszczegółowienie kwestii związanych z zabezpieczaniem pobytu małoletnich bez opieki. Temu samemu celowi przyświecają proponowane zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu dostosowanie przepisów ustawy o cudzoziemcach do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach: C-430/11 Sagor, C-457/12 S. i G.   oraz C-491/13 Ben Alaya.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJakub Skiba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.07.2017
do góry