Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD115
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008), zgodnie z którym Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok następny w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tej wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania  proponowanej  wysokości tego wynagrodzenia. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.
W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokość tego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana w projektowanym rozporządzaniu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. wynosi 2 000 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,1% oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 47 %. Kwota ta jest analogiczna do zaproponowanej przez Radę Ministrów do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.
Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom wskaźników makroekonomicznych, kwota minimalnego wynagrodzenia określona w projektowanym rozporządzeniu jest wyższa niż obligatoryjne minimum (1862 zł) wynikające z przepisów art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  – o 138 zł.
Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał wpływ na wysokość minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, wprowadzanej w ustawie z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa jest przedmiotem prac senackich). Przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2 000 zł, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniosłaby – po zaokrągleniu dokonanym zgodnie z przepisami ww. ustawy – 13 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry