Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD105
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany zainicjowane zostały przez Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego po przedstawieniu Sejmowi i Senatowi pierwszego sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego. Po ponad 6-miesięcznym okresie funkcjonowania ustawy o RDS, odnotowano znaczne mankamenty w funkcjonowaniu wojewódzkich rad dialogu społecznego (WRDS) obsługiwanych przez marszałków województw w ramach zadań zleconych administracji rządowej. WRDS są czterostronnym gremium dialogu partnerów społecznych powołanym w celu zachowania pokoju społecznego w regionie, a także realizującym zadania o charakterze  społecznym i gospodarczym w danym województwie. WRDS zostały powołane w miejsce działających dotychczas wojewódzkich komisji dialogu społecznego – na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1240).
Koszty funkcjonowania WRDS przewyższyły zakładane koszty zagwarantowane w środkach przeznaczonych na dotację celową dla marszałków. W tej sytuacji zasadne jest przejęcie zadania zapewnienia funkcjonowania WRDS przez wojewodów, jako organu administracji rządowej w terenie, oraz jego realizacji jako zadanie własne administracji rządowej, bez konieczności zwiększenia środków finansowych na ten cel.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania przewidują przeniesienie realizacji zadania tworzenia i zapewnienia funkcjonowania WRDS z marszałków województwa na wojewodów. Projekt przewiduje utrzymanie dotychczas funkcjonujących WRDS, zmienione zostaną jedynie zasady ich finansowania i obsługi. Proponowane rozwiązanie stanowi powrót do sprawdzonej koncepcji funkcjonowania wojewódzkich komisji dialogu społecznego działających na podstawie uchylonej ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).
Zakłada się, że projekt wejdzie w życie z zachowaniem 14-dniowego vacatio legis.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Podczas posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 15 września 2016 r. partnerzy społeczni uzgodnili, że prace nad zmianami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240) zostaną odłożone do czasu jej rewizji, przewidzianej w art. 87 ww. ustawy, zgodnie z którym w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada Dialogu Społecznego dokona oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawi Prezydentowi RP rekomendacje zmian w zakresie zwiększenia samodzielności organizacyjnej Rady. Mając powyższe na względzie, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowała wycofanie się z dalszego procedowania przedmiotowego projektu ustawy.

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.09.2016
do góry