Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD104
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę prawną do zlecania kuratorom rodzinnym przeprowadzania wywiadów w sprawach prowadzonych przez sąd opiekuńczy także na etapie postępowania wykonawczego i etapie poprzedzającym postępowanie rozpoznawcze.  Potrzeba wprowadzenia projektowanych zmian powstała m.in. na skutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316), w którym nie przewidziano unormowań dotyczących przeprowadzania przez kuratorów sądowych wywiadów środowiskowych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawach opiekuńczych małoletnich oraz po ustanowieniu opieki prawnej. Możliwość zlecania kuratorom przeprowadzania wywiadów także na etapie postępowania wykonawczego nie wynika aktualnie wprost z przepisów. Samo natomiast przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania lub pobytu danej osoby stanowi ingerencję państwa (funkcjonariusza publicznego jakim jest kurator sądowy) w sferę praw i wolności chronionych prawem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Stąd winno ono znajdować oparcie w przepisach prawa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu określenie podstawy prawnej do zlecania kuratorom przez sądy przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w stosunku do małoletnich, zarówno na etapie postępowania poprzedzającego postępowanie rozpoznawcze jak i na etapie postępowania wykonawczego oraz przeprowadzania tych wywiadów w sprawach dotyczących ustanawiania opieki lub kurateli wobec osób dorosłych. Projekt reguluje również kwestie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w innych kategoriach spraw określonych w ustawach szczególnych, dla których rozpoznania właściwy jest sąd rodzinny, to jest w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546). Zmierza on więc do kompleksowego określenia podstaw prawnych zlecania przeprowadzania wywiadów kuratorom sądowym w postępowaniu nieprocesowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 czerwca 2017 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.06.2017
Rejestr zmian