Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD102
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa wzorem innych państw członkowskich regulacji, które umożliwią rozwój spółek rynku wynajmu nieruchomości. Status spółki rynku wynajmu nieruchomości mogłyby uzyskać spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność koncentruje się na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych.
Skutkiem wprowadzenia tych regulacji będzie pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku. Istotne znaczenie odgrywać będzie również umożliwienie uczestniczenia w rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i korzystania z jego dobrodziejstw inwestorom niezwiązanym z branżą nieruchomości, w tym inwestorom nieprofesjonalnym. Pojawienie się w obrocie na rynkach zorganizowanych akcji spółek rynku wynajmu nieruchomości – instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce.
Wyżej wymienione cele stanowią odpowiedź na słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominację inwestorów zagranicznych i brak zaangażowania inwestorów detalicznych oraz generalnie niezadowalające tempo rozwoju tego rynku. Projektowane rozwiązania wyrównywałyby szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich na zbliżonych zasadach z powodzeniem funkcjonują tzw. REITs (Real Estate Investment Trusts).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotę szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości stanowiłoby zwolnienie podatkowe zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Zgodnie z projektem z opodatkowania zwolnione byłyby dochody uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części i dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach zależnych oraz przychody z dywidend wypłaconych spółce rynku wynajmu nieruchomości przez spółki zależne.
Projekt określa również przesłanki uzyskania tych preferencji. Status spółki rynku wynajmu nieruchomości mogłyby uzyskać spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem wypełnienia wymogów w zakresie struktury majątku oraz wyniku finansowego. Aktywa takiej spółki w co najmniej 70% ich wartości godziwej powinny składać się z nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości, zaś zobowiązania spółki rynku wynajmu nieruchomości nie powinny przekroczyć 70% wartości godziwej jej aktywów. Dodatkowo spółka rynku wynajmu nieruchomości powinna posiadać odpowiednio zdywersyfikowany portfel nieruchomości, składający się z co najmniej z trzech nieruchomości lub ich części. Wymóg w zakresie wyniku finansowego stanowi, iż co najmniej 70% zysku przed opodatkowaniem powinno zostać osiągnięte z wynajmu nieruchomości lub ich części lub odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części. Projekt zakładał będzie również wymogi w zakresie utrzymania odpowiednio wysokiej dystrybucji zysku w postaci wypłat w formie dywidendy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Gruza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Wnioskuje się o wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (UD102). Projekt ustawy skierowany był dwukrotnie w 2017 r. do uzgodnień zewnętrznych i opiniowania. W związku ze zgłoszonymi uwagami, podjęta została decyzja o rozpoczęciu prac nad nową ustawą, która wprowadzi do porządku prawnego status firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystającej ze szczególnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
W konsekwencji, przyczyną rezygnacji z prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD102) jest rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (UD370).

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.04.2018
do góry