Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD113
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), która nakłada obowiązek określenia kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Wymaga zaznaczenia, iż wydanie przedmiotowego rozporządzenia wynika z dokonanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw), która wprowadziła obowiązek określenia kolejności przeprowadzania aukcji, którego dotychczas w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii nie było.
Brak określenia kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii uniemożliwia przeprowadzenie aukcji w ramach nowego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii umożliwi przeprowadzenie pierwszych aukcji w ramach nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
Dodatkowo, wprowadzony mechanizm określania kolejności aukcji przyczyni się do bardziej efektywnego (skutecznego) planowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, zgodnie z przyjętymi priorytetami Rady Ministrów.
Przy określeniu kolejności przeprowadzania aukcji zostaną wzięte pod uwagę: cel w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz potencjał w zakresie krajowych zasobów energii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.11.2016
Rejestr zmian