Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD99
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wobec przełamania podstawowych problemów mieszkaniowych związanych z istniejącymi deficytami ilościowymi i jakościowymi, głównym wyzwaniem polskiej polityki mieszkaniowej jest dostępność mieszkań dla grup społecznych o niskich i umiarkowanych dochodach. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833, z późn. zm.) stanowi wynik analizy dotychczasowej realizacji programu wsparcia budownictwa socjalnego pod kątem efektywności wydatkowania środków budżetowych oraz przewidywanych efektów rzeczowych. Uwzględniając założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) racjonalizujące gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym, a także umożliwiające stworzenie spójnej oferty mieszkań społecznego budownictwa czynszowego kierowanych do funkcjonujących w ramach lokalnej wspólnoty gospodarstw domowych nieaspirujących do własności mieszkaniowej z uwagi na niższe dochody i preferencje mieszkaniowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nowelizacji jest racjonalizacja zasad udzielania finansowego wsparcia, zmiany prawne w zakresie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi w publicznym zasobie mieszkaniowym, przeznaczonymi dla osób najuboższych, a także określenie zasad udzielania bezzwrotnych dotacji z przeznaczeniem na udział gmin i związków międzygminnych w przedsięwzięciach społecznego budownictwa czynszowego oraz eksploatacji powstałego zasobu.
Najistotniejsze zmiany ustawowe, które przyczynią się do osiągnięcia wskazanego celu, to:
- ponoszenie wydatków budżetowych w okresie ich rzeczywistej wymagalności, powiązanej z realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem,
- likwidacja obowiązku wydzielania tzw. ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych,
- zawieranie umów na czas oznaczony,
- wyeliminowanie automatyzmu w uzyskiwaniu najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy względu na sytuację materialną i osobistą,
- uwzględnienie instytucji najmu socjalnego,
- wydłużenie okresu rozliczenia przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pożytku publicznego,
- uzupełnienie przepisów o zasady udzielania wsparcia w ramach nowego instrumentu oraz eksploatacji powstałego zasobu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 31.01.2018
Rejestr zmian