Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD111
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Od 2004 r. Polska jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r., zwanej dalej „Konwencją”. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, jak również organizowanie współpracy w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu.
Art. 6 Konwencji określa środki specjalne, które każda ze stron powinna podjąć, aby określone w art. 1 cele Konwencji zostały osiągnięte. Do tych zadań wliczono m.in. identyfikację, charakterystykę i ocenę krajobrazów występujących na całym terytorium krajów. Sporządzanie audytów krajobrazowych będzie wypełnieniem tych zobowiązań.
Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Ww. przepis został dodany  ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774). Projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego, w tym stosowaną przy sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów, sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz metodykę wyznaczania krajobrazów priorytetowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Regulacje w projekcie pozwolą na sformułowanie zasad sporządzania audytu krajobrazowego, co pozwoli na przeprowadzenie inwentaryzacji i oceny krajobrazowych we wszystkich województwach w sposób jednolity i spójny. Audyty krajobrazowe będą stanowiły podstawę do podejmowanie działań w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Będą również stanowiły merytoryczną podstawę dla weryfikacji i kształtowania sieci obszarów chronionych.
Projektowane rozporządzenie będzie określało sposób opracowania poszczególnych elementów audytu krajobrazowego, tj.:
1) identyfikację krajobrazów występujących na obszarze całego województwa, która będzie polegała na charakterystyce wcześniej wydzielonych krajobrazów, w tym uwzględnieniu zarówno cech przyrodniczych, jak i antropogenicznych;
2) ocenę wartości zidentyfikowanych krajobrazów;
3) wyznaczenie krajobrazów priorytetowych na podstawie przeprowadzonej charakterystyki i oceny krajobrazów, a także wskazanie dla nich zagrożeń;
4) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5) rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania krajobrazów priorytetowych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Szweda-Lewandowski p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.01.2019
Rejestr zmian