Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD98
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 1 listopada 2015 r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowego programu popierana budownictwa mieszkaniowego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego. Program został wdrożony na gruncie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1582), która weszła w życie w dniu 25 października 2015 r. Udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjne finansowanie zwrotne skierowane jest do kwalifikowanych inwestorów (towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych) realizujących przedsięwzięcia mające na celu budowę mieszkań na wynajem dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, w szczególności osób wychowujących co najmniej jedno dziecko. Zgodnie z założeniami programu, w okresie 10 lat BGK przeznaczy na program kwotę 4,5 mld zł, natomiast budżet państwa - 751,9 mln zł. Powyższe finansowanie ma zapewnić powstanie co najmniej 30 tys. mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu dla osób o średnich dochodach. Zgodnie z ustawą, warunkiem udziału w programie jest zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wpisujące tym samym program w lokalną politykę mieszkaniową samorządów terytorialnych.
W ramach pierwszej edycji składania wniosków, 45 inwestorów złożyło 59 wniosków na łączną kwotę 374 mln zł, co pozwoli zbudować prawie 3 tys. mieszkań. Zakłada się, że pierwsze mieszkania z nowego programu społecznego budownictwa czynszowego mogą zostać ukończone już w 2017 r.
Projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zachowując spójność z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego, stanowi wynik analizy przeprowadzonej po zakończeniu pierwszej edycji składania wniosków, w tym również na podstawie informacji przekazanych przez inwestorów społecznego budownictwa czynszowego oraz BGK. Projektowane rozwiązania będą miały na celu ułatwienie inwestorom realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, również poprzez dopuszczenie do realizacji w ramach programu mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Ponadto zmiany w ustawie ułatwią gospodarowanie powstałym zasobem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem jest wyeliminowanie istniejących barier utrudniających uczestnictwo inwestorów w programie społecznego budownictwa czynszowego oraz zracjonalizowanie gospodarowania tworzonym zasobem mieszkaniowym.
Projektowane rozwiązania, spójne z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego, są wynikiem postulatów zgłoszonych przez inwestorów społecznego budownictwa czynszowego, w tym uczestników 1. edycji programu, i mają się przyczynić do zwiększenia zainteresowania uczestnictwem w programie, m. in. poprzez:
- złagodzenie warunku wynajęcia minimum 50% lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego osobom wychowującym dzieci, jako zobowiązania wynikającego z ustawy, który w dużej mierze stanowił barierę uczestnictwa w programie dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia dla społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi,
- objęcie możliwością uzyskania finansowego wsparcia przez spółdzielnie mieszkaniowe realizacji lokali zamieszkiwanych w oparciu o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w celu aktywizacji sektora spółdzielczości mieszkaniowej,
- podwyższenie poziomu partycypacji z 25 do 30% kosztów przedsięwzięcia, w celu ułatwienia montażu finansowego przedsięwzięcia,
- podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego,
- uelastycznienie zasady proporcjonalnego podwyższenia czynszu w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych,
- doprecyzowanie wzoru do obliczenia kwoty zwracanej partycypacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.05.2017
Rejestr zmian