Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC76
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych rozwiązania pozwolą na dostosowanie krajowych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych do przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), zwana dalej „ustawą", odwołuje się do uchylonego (bez uszczerbku dla zgodności) rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 842/2006", które zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 517/2014". Dlatego też krajowe przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych należy dostosować do zmienionych i obowiązujących przepisów UE w tym zakresie (tj. rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej).
Ponadto do dnia 1 stycznia 2017 r. państwa członkowskie UE są zobowiązane do powiadomienia KE, zgodnie z art. 10 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, o programach certyfikacji i szkoleń oraz, na podstawie art. 25 ust. 1 akapit 2 tego rozporządzenia, o ustanowieniu przepisów w sprawie sankcji.
Ze względu na pilną potrzebę dostosowania przepisów krajowych do przepisów UE w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych do dnia 1 stycznia 2017 r., wnosi się o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, bez uprzedniego przyjmowania założeń tego projektu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ponieważ nowe przepisy UE bazują na wcześniej wydanych przepisach w tym zakresie, a rozporządzenie (WE) nr 842/2006 zostało uchylone bez uszczerbku dla zgodności z wymogami rozporządzenia (UE) nr 517/2014, zgodnie z zawartym w nim harmonogramem, państwa członkowskie zobowiązane są do zmodyfikowania przepisów krajowych, a nie do tworzenia ich od podstaw.
Proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przepisy, pozwolą na ujednolicenie przepisów krajowych z przepisami UE. W projekcie wprowadzone zostaną przepisy, które m.in.: zmienią niektóre definicje, rozszerzają zakres obowiązkowej certyfikacji, poszerzą katalog urządzeń w odniesieniu do których istnieje obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji i wykonywania kontroli szczelności, zmodyfikują zakres prowadzonej dokumentacji oraz zmienią i rozszerzą zakres sankcji nakładanych przez organy kontrolne (Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej) za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z regulacji krajowych oraz unijnych.
Dla głównych odbiorców przedmiotowych przepisów, tj. operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów przeciwpożarowych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane) oraz osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu, wprowadzenie zmienionych przepisów krajowych będzie ułatwieniem, ponieważ m. in. ujednolici wymogi i obowiązki na nich nakładane.
Planowana jest również rezygnacja z wydania rozporządzeń określających wzory dokumentów poprzez umieszczenie ich tylko w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Sałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.07.2017
do góry