Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD97
Tytuł

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa jest niezbędna w celu terminowej realizacji uchwały Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
Ustawa rozwiązuje problem długotrwałych i skomplikowanych procedur uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji budowlanych, które mogłyby uniemożliwić terminową realizację strategicznej z punktu widzenia interesów państwa inwestycji. Ustawa określa jednoznacznie kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej biorących udział w procesie przygotowania do realizacji inwestycji. Skraca czas uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa żeglugi oraz rozwój regionu. Proponowane w projekcie rozwiązania określają w szczególności:
- postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, w tym w szczególności zastąpienie konieczności uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne procedurą opiniowania przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw;
- organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
- organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;
- zasady nabywania tytułu prawnego do nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań;
- zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji;
- źródła finansowania;
- organy zarządzające mieniem powstałym w wyniku realizacji inwestycji.

Wszelkie kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko, w tym oddziaływaniem na obszary NATURA 2000 zostaną rozstrzygnięte w toku oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych dla inwestycji, co gwarantuje realizację inwestycji w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska. Z uwagi na zlokalizowanie inwestycji w zakresie toru wodnego na obszarze właściwości dwóch regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, ustawa jednoznacznie określa organ odpowiedzialny za wydanie decyzji, zapewniając niezbędną współpracę organu właściwego dla pozostałego obszaru realizacji inwestycji.
Propozycja podziału kompetencji wynika przede wszystkim z faktu, że część budowlana inwestycji jest zlokalizowana w województwie pomorskim natomiast obszarowo większa część inwestycji jest zlokalizowana w woj. warmińsko-mazurskim. Rozwiązania ustawy gwarantują zapewnienie współpracy pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz wojewodami (Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z Wojewodą Pomorskim).
Rozwiązania zaproponowane w ustawie umożliwią wybudowanie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w najkrótszym możliwym terminie tj. do końca 2022 r., co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi, w regionie objętym inwestycjami oraz umożliwi rozwój społeczno – gospodarczy przez lepsze wykorzystanie możliwości przeładunkowych portów w Elblągu i Szczecinie, a także przyczyni się do rozwoju turystyki w obszarze Zalewu Wiślanego.
Uchwalenie ustawy zawierającej wskazane wyżej rozwiązania prawne umożliwi przeprowadzenie procesu projektowego i pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenia wodnoprawnego, a ostatecznie zezwolenia na realizację inwestycji w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 57/2016 w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, na lata 2016-2022. W przypadku braku ustawy, przeprowadzenie czasochłonnej procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, opinii, pozyskanie tytułu prawnego do gruntów w okresie jednego roku (2017) byłoby praktycznie niemożliwe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry