Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD108
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przygotowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wynika przede wszystkim z przepisów zawartych w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546).
Konieczność podjęcia pilnych prac nad projektem kolejnej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwanego dalej „Programem", wynika również ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916). Zgodnie z przedmiotowymi zmianami w nowej edycji Programu znajdą się zadania polegające przede wszystkim na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Zadania polegające na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce zaburzeń psychicznych będą komplementarnie realizowane w Narodowym Programie Zdrowia - dokumencie wykonawczym do ustawy o zdrowiu publicznym.
Szacuje się, że statystycznie co czwarta osoba miała lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym, dlatego tak istotne jest przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, polegającej na wysokim obciążeniu populacji skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wywołanymi przez choroby i zaburzenia psychiczne, wśród których wyróżniamy: zaburzenia afektywne, psychotyczne, niepsychotyczne, zaburzenia związane z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Zapewnienie obywatelom dostępu do środowiskowych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia populacji dotkniętej zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększyć skuteczność leczenia.
Projekt jest zgodny z postulowanymi kierunkami zmian w psychiatrycznej opiece zdrowotnej i został przygotowany w oparciu o efekty prac zespołu doradczego powołanego w październiku 2015 r., w którego skład wchodzili przedstawiciele środowisk najbardziej istotnych dla ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W kolejnej edycji Programu znajdą się zadania polegające przede wszystkim na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. W poszczególne zadania włączeni będą ministrowie właściwi ze względu na cele programu, a w szczególności Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej oraz Ministrowie Zdrowia, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy województw, powiatów i gmin. Wśród zadań wymienionych w projekcie Programu na lata 2016-2020, za szczególnie istotne uznaje się upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej m.in. poprzez tworzenie warunków do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego. Stopniowe przechodzenie z modelu „azylowego", opierającego się o izolowanie osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych, jest zgodne z kierunkami reform psychiatrii dokonującymi się w państwach rozwiniętych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Pinkas Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 lutego 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.02.2017
do góry