Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD95
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Prace nad projektem zostały zainicjowane w ramach Okrągłego Stołu Pracy Tymczasowej (prace toczyły się z inicjatywy Konfederacji Lewiatan w okresie od czerwca do sierpnia 2014 r.), następnie były kontynuowane w ramach zespołu eksperckiego (działającego przy MPiPS w okresie od listopada 2014 r. do marca 2015 r.). Ponadto tematyką pracy tymczasowej zajmował się Zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego (pierwsza połowa 2016 r.), a także partnerzy społeczni w ramach dialogu autonomicznego.

Projektowane rozwiązania podyktowane są koniecznością wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększenie zakresu ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz poprawę skuteczności działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy tymczasowej, jak też bezpieczeństwa prawnego agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników. Na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących pracy tymczasowej zwracali uwagę: Główny Inspektor Pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz organizacje zrzeszające agencje pracy tymczasowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu realizacji planowanych zamierzeń przewiduje się w szczególności:

1. określenie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika niezależnie od tego czy jest on kierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji,

2. wprowadzenie większej ochrony pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową, co oznaczać będzie stosowanie do nich art. 177 § 3 Kodeksu pracy,

3. objęcie większą ochroną osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego,

4. wprowadzenie sankcji (kara grzywny od 1000 do 30 000 złotych) za nieprzestrzeganie określonych przepisów ustawy przez agencję pracy tymczasowej albo pracodawcę użytkownika (np. naruszenie limitów czasowych pracy tymczasowej),

5. dookreślenie, w jakich przypadkach nie może być powierzana praca tymczasowa, w sytuacji wcześniejszego zwolnienia przez pracodawcę użytkownika jego stałego pracownika z przyczyn nie leżących po stronie takiego pracownika,

6. przyznanie pracownikowi tymczasowemu takiego samego prawa wyboru wskazania sądu właściwego miejscowo do rozpatrzenia jego sprawy, jakie przysługuje pracownikowi własnemu agencji pracy tymczasowej,

7. wprowadzenie obowiązku posiadania, przez agencje zatrudnienia świadczące pracę tymczasową, zabezpieczenia finansowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na zaspokajanie roszczeń pracowniczych wraz z sankcjami – w przypadku ich nie ustanowienia,

8. wprowadzenie wysokich kar za nielegalne prowadzenie usług świadczonych przez agencje zatrudnienia oraz za naruszanie prawa wobec osób zatrudnianych za ich pośrednictwem lub zatrudnianych jako pracownicy tymczasowi (od 3 000 do 10 000 złotych albo od 3 000 do 100 000 złotych w zależności od rodzaju usługi agencji zatrudnienia), oraz wprowadzenie kar za niewywiązanie się agencji zatrudnienia z nowo nałożonych obowiązków,

9. ułatwienie wykonywania kontroli agencji zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy poprzez przywrócenie wymogu posiadania lokalu na biuro agencji zatrudnienia,

10. zobowiązanie marszałków województw do sprawdzania, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, czy agencje zatrudnienia świadczące pracę tymczasową posiadają zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

11. wprowadzenie obowiązku dla agencji zatrudnienia świadczących usługi z zakresu kierowania cudzoziemców do zatrudnienia, dotyczącego zawierania z cudzoziemcem stosownej umowy, przedstawienia tłumaczenia tej umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca oraz informowania cudzoziemca i pracodawcy o zasadach dotyczących pobytu i pracy,

12. zrównanie sytuacji prawnej przedsiębiorców polskich i zagranicznych poprzez wprowadzenie analogicznych kar grzywny dla przedsiębiorców zagranicznych z UE/EOG oraz prowadzenie przez marszałka województwa wykazu przedsiębiorców zagranicznych z UE/EOG,

13. rozszerzenie kompetencji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie nowych obowiązków nałożonych na agencje zatrudnienia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.02.2017
do góry