Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD94
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem nowelizacji ustawy z dnia z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122) jest zmiana sposobu wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby środki te w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą.
Projektowaną ustawą proponuje się również wprowadzić jednoznaczne wymagania dla produktu rolno-spożywczego, którego dotyczą programy i działania kwalifikujące się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uwzględniając postulaty podmiotów, od których pochodzą wpłaty na fundusze promocji, dotyczące zmiany funkcjonowania funduszy promocji, proponuje się wprowadzić rozwiązanie na mocy, którego środki funduszy promocji będą przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych oraz działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do wsparcia ze środków Unii Europejskiej, dotyczących produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez ww. podmioty. Projektowaną ustawą proponuje się zatem dodać w art. 9 zmienianej ustawy ust. 1a, w którym określa się jednoznaczne wymagania dla produktu rolno-spożywczego, którego dotyczą ww. programy i działania. Zmiany te przyczynią się do pośredniego wsparcia podmiotów, od których pochodzą wpłaty na ww. fundusze. W oparciu o obecne przepisy działania te, swoim zakresem mogły obejmować także promocję produktów wytwarzanych przez podmioty nie objęte wpłatami na fundusze promocji. Natomiast projektowane zmiany umożliwią ukierunkowanie środków funduszy promocji  na wspieranie marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą.
Dodatkowo, mając na względzie, iż ciężar wpłat na fundusze promocji spoczywa na producentach produktów rolno-spożywczych, projektowaną ustawą zmienia skład komisji zarządzających funduszami promocji, tak aby umożliwić przedstawicielom środowiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy. W tym zakresie, w projektowanej ustawie zwiększa się liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejsza się liczbę przetwórców z 4 do 3.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry