Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD105
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych wprowadzono instytucję stopni alarmowych, które można wprowadzić w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.  W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, jeżeli użycie oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się niewystarczające przewidziano możliwość użycia do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym  w art. 22 ust. 10 ustawy zamieszczono upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP, mając na uwadze ochronę wymienianych informacji oraz zakres logistycznego wsparcia. Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki i sposób organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, w tym m.in. obowiązki organu koordynacyjnego, o którym mowa w art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Ponadto projekt zawiera rozwiązania dotyczące wymiany informacji oraz ich ochrony podczas działań oddziałów i pododdziałów Policji oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Projekt przewiduje również, że użycie oddziałów i pododdziałów Policji z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP będzie utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto w projekcie wskazano organ, na którym spoczywa ten obowiązek. Potrzeba utrwalania użycia oddziałów Policji z pomocą oddziałów Sił Zbrojnych RP za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, wynika z konieczności udokumentowania podejmowanych działań, co ma na celu m.in. ochronę interesów osób, wobec których działania były podejmowane. W celu wymiany informacji pomiędzy Policją a Siłami Zbrojnymi RP, uwzględniając określony w ustawie o Policji tryb udzielania pomocy oddziałom i pododdziałom Policji przez oddziały Sił Zbrojnych RP, projektowane rozporządzenie przewiduje ponadto, iż po zakończeniu działań Minister Obrony Narodowej będzie niezwłocznie przedstawiał ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z użycia oddziałów i pododdziałów  Sił Zbrojnych RP, a następnie przekazywał je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w oparciu o sprawozdanie otrzymane od Ministra Obrony Narodowej oraz zbiorczej informacji o użyciu oddziałów i pododdziałów Policji przekazanej przez Komendanta Głównego Policji, będzie sporządzał informację o działaniach Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Informacja ta, z uwagi na tryb udzielania zgody na użycie oddziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy oddziałom Policji, będzie przedstawiana Ministrowi Obrony Narodowej, a następnie przekazywana Prezesowi Rady Ministrów. Rozwiązania ujęte w projekcie rozporządzenia pozostają zgodne z rozwiązaniami obowiązującymi dotychczas w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2015, poz. 355 j.t. z późn. zm.), odnoszącego się do współdziałania Policji i Sił Zbrojnych RP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry