Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID31
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu w wieloletniego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana finansowania programu wieloletniego w zakresie zmniejszenia wartości kosztorysowej inwestycji, w tym środków z budżetu państwa, przesunięcia terminu zakończenia z 2017 r. na 2018 r. i wysokości finansowania w latach 2017–2018.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Główną przyczyną aktualizacji Programu w zakresie wartości kosztorysowej inwestycji jest zwrot na dochody budżetu państwa części poniesionych w latach 2009-2010 opłat administracyjnych w wysokości 99 tys. zł, z tytułu wygaśnięcia decyzji nr DOS – I.6131.21.2013 Prezydenta Miasta Białystok, dotyczących zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. Inwestor wyjaśnia, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Białystok wszystkie drzewa zostały usunięte bez opłat administracyjnych w zamian za nasadzenia zastępcze. W wyniku powyższego zmniejsza się wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) do kwoty 509 057 tys. zł, w tym środki z budżetu państwa 508 954 tys. zł.
Wydłużenie okresu realizacji programu do 2018 r. jest związane z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz realizacją umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2016
do góry