BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2422,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zas.html
2020-10-26, 07:39
Numer projektuRD104
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z możliwości finansowych podwyższenia górnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.). Środki na podwyższenie górnych stawek zaszeregowania w poszczególnych kategoriach są zabezpieczone w ustawie budżetowej na rok 2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualnie miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.). Stawki wynagrodzenia zasadniczego od wielu lat nie były aktualizowane. Ostatnia podwyżka miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej miała miejsce w grudniu 2012 r. i objęła jedynie najniższe kategorie zaszeregowania.
Projektowane rozporządzenie przewiduje podwyższenie górnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej o kwotę 300 zł we wszystkich kategoriach zaszeregowania od dnia 1 lipca 2016 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
Rejestr zmian