BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2421,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szc.html
2020-10-23, 13:16
Numer projektuRD103
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy  o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 405). Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie pod koniec czerwca 2016 r. Przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych polegających na przekazaniu wykonywanego obecnie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nadzoru nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. W ramach nadzoru, minister właściwy do spraw gospodarki będzie odpowiedzialny m.in. za przewodniczenie pracom Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, stosownie do art. 7b ust. 1 ustawy.
Celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie obowiązujących przepisów aktu wykonawczego do znowelizowanej ustawy.
Zasadnym jest, żeby rozporządzenie weszło w życie w tym samym dniu, w którym wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę:
1. w § 1 ust. 4 obowiązującego rozporządzenia, polegającą na wskazaniu ministra właściwego do spraw gospodarki jako przewodniczącego Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych;
2. w § 11 obowiązującego rozporządzenia, polegającą na wskazaniu, że  wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu są finansowane z budżetu państwa w ramach części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki (w miejsce Ministra Finansów).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian