BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2419,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-o-miarach-oraz-ustawy-o-wojewodzie-i-admin.html
2020-10-23, 14:19
Numer projektuUD92
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069,
z późn. zm.), regulującą m.in. zagadnienia instytucjonalne, obejmujące przepisy dotyczące organizacji
i zadań polskiej instytucji metrologicznej, Główny Urząd Miar jest organem administracji państwowej o typowo urzędowej strukturze, formie prawnej i zadaniach.

Obecny stan prawny uniemożliwia GUM realizację zadań polegających na prowadzeniu i koordynowaniu prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz transferze technologii do przemysłu, koncentrując jego działalność na zadaniach związanych  z  wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. To przekłada się na niski poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu, który nie ma właściwego partnera w zakresie rozwijania szeroko rozumianych technologii pomiarowych.

Jednocześnie trójszczeblowa, sztywna struktura administracji miar (GUM, 9 okręgowych i 58 obwodowych urzędów miar) utrudnia elastyczne gospodarowanie zasobami infrastrukturalnymi, ludzkimi i finansowymi, co wpływa niekorzystnie na efektywność obsługi klientów tej administracji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczna jest głęboka reforma instytucjonalna GUM (redefinicja zadań, zmiana statusu prawnego) przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania rutynowych działań państwa z zakresu prawnej kontroli metrologicznej wykonywanych przez terenowe organy administracji miar.

Przewiduje się, że reforma zostanie dokonana w dwóch etapach. Niniejszy projekt stanowi pierwszy etap, w ramach którego zrealizowane mają być następujące cele:

- reorientacja zadań narodowej instytucji metrologicznej – GUM, polegająca na nadaniu podstawowej roli zadaniom związanym ze wspieraniem i inspirowaniem rozwoju krajowego przemysłu, a także prowadzeniem oraz koordynowaniem prac naukowych i badawczo-rozwojowych w obszarze technologii pomiarowych,

- stworzenie mechanizmów perspektywicznego planowania działalności GUM w ścisłym powiązaniu ze strategicznymi celami  państwa polskiego i interesami polskich przedsiębiorstw przemysłowych,

- usprawnienie i uelastycznienie działania terenowej służby miar.

Podstawowymi instrumentami realizacji tych celów mają być:

- redefinicja zadań GUM (wprowadzenie zadań polegających na wspieraniu i inspirowaniu rozwoju krajowego przemysłu poprzez transfer technologii oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych),

- wprowadzenie instrumentów strategicznego planowania działań GUM i sprawozdawczości z wykonania planów,

- utworzenie Rady Metrologii, odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad GUM (m.in. poprzez weryfikację oraz zatwierdzanie planów i sprawozdań), skupiającej w równych proporcjach przedstawicieli przemysłu, nauki i instytucji państwowych zaangażowanych w kwestie metrologii (np. PCA, PKN, Wojskowe Centrum Metrologii),

- reforma struktury administracji terenowej poprzez przekształcenie urzędów obwodowych w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych. Zmiana ta ma na celu umożliwienie bardziej efektywnego i elastycznego gospodarowania zasobami infrastrukturalnymi, ludzkimi i finansowymi w ramach struktury okręgowej (możliwość pewnej specjalizacji wydziałów zamiejscowych, czasowego delegowania pracowników do kontroli podmiotów gospodarczych działających na obszarze innych wydziałów, stosownie do faktycznego i aktualnego zapotrzebowania na czynności metrologiczne).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
Rejestr zmian