BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2417,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-otoczenia-prawnego-prze.html
2020-10-29, 02:43
Numer projektuUD91
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

I. Celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Służyć temu będzie redukcja niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie efektywności pracy.

Przedsiębiorcy wskazują na nadmierną uciążliwość przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej, wprowadzonych do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG). Proponowane zmiany w przepisach w zakresie kontroli działalności gospodarczej przyczynią się do zapewnienia lepszego wyważenia interesu przedsiębiorcy i interesu publicznego. Jednocześnie, szereg szczegółowych przepisów z różnych gałęzi prawa krępuje rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowi zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm. Ministerstwo Rozwoju zidentyfikowało szereg barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, w prawie budowlanym, prawie technicznym, prawie handlowym, finansowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochrony środowiska.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

I. W oparciu o konkretne problemy zidentyfikowane w praktyce wykonywania działalności gospodarczej, przedmiotowy projekt wprowadza zmiany, których celem jest uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w różnych obszarach.

I.I. W zakresie ustawy SDG proponuje się wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej. Proponuje się wprowadzenie przepisów:

1) zgodnie z którymi kontrole będą przeprowadzane na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”);

2) regulujących tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin      w ramach kontroli;

3) wprowadzających możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli;

4) umożliwiających przeprowadzanie wspólnych kontroli;

5) wprowadzających zakaz ponownej kontroli;

6) umożliwiających kontrole dokumentów w miejscu ich przechowywania;

7) zgodnie z którymi organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli.

Ponadto, proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym zmiana interpretacji przepisów prawa, dokonywana przez organy władzy publicznej, powodująca zmianę sytuacji prawnej przedsiębiorcy, pomimo braku zmiany przepisu prawa i stanu faktycznego, może obowiązywać wyłącznie na przyszłość (np. w formie zaleceń pokontrolnych) i nie może stanowić przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy za zdarzenia przeszłe.

I.II. W celu eliminacji barier przepisów krępujących rozwój polskiej przedsiębiorczości, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz pobudzenia inwestycji, proponuje się m.in. następujące rozwiązania:

1. Prawo pracy

- złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 50 pracowników)

- poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności

- wydłużenie z 7 do 14 dni terminu do wniesienia przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę

2. Prawo finansowe

- podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro

- podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150.000 euro do 250.000 euro

3. Prawo gospodarcze i handlowe

- zwiększenie ochrony wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych

Projektowane zmiany zakładają:

a) ustawowe uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółce publicznej,

b) wydłużenie terminu na dokonanie ogłoszenia przed terminem walnego zgromadzenia spółki publicznej z 26 do 30 dni,

c) przyznanie uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

- usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Proponowane zmiany zakładają uproszczenie danych wpisowych, zwiększenie ich wiarygodności oraz usunięcie rozbieżności w przepisach utrudniających korzystanie z CEIDG.

- uregulowanie zagadnienia prokury mieszanej

4. Prawo budowlane

- zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia

- skrócenie terminu rozpatrzenia zgłoszenia z 30 do 21 dni

5. Prawo techniczne - zmiany ustawy o dozorze technicznym

Proponuje się dokonanie zmian uproszczeniowych w ustawie o dozorze technicznym m.in. w zakresie zniesienia obowiązku badań technicznych poprzedzających wydanie decyzji zezwalających na eksploatację, w przypadkach zmiany eksploatującego urządzenie, gdy nie zmieniła się lokalizacja i warunki funkcjonowania urządzenia technicznego, a nowy eksploatujący spełnia wszystkie inne wymagania w zakresie eksploatacji, wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów z czynności dozoru technicznego oraz decyzji w formie elektronicznej.

6. Prawo ochrony środowiska

- zwolnienie z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnej dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu do 1 t odpadów opakowaniowych

- zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji braku opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.11.2016
Rejestr zmian