Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD90
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy zapobieganiu oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych polegających na utrzymaniu i wzmocnieniu skuteczności funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej systemu nadzoru nad chorobami zakaźnymi oraz systemu szczepień ochronnych. Planowane zmiany obejmują wzmożenie nadzoru nad gruźlicą oraz uporządkowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym nadzoru nad osobami uchylającymi się od szczepień, a także uregulowaniem prawnym zasobu przeciwepidemicznego, który jest przechowywany w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych.  Ze względu na konieczność wydania do końca roku 2016 nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy, prace legislacyjne skupią się przede wszystkim na uporządkowaniu i zwiększeniu skuteczności dotychczasowych działań w oparciu o już istniejące rozwiązania organizacyjno-finansowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Nadzór nad wynikami leczenia gruźlicy oraz chorób podlegających hospitalizacji

Planowane zmiany obejmują nałożenie na lekarzy leczących pacjentów chorych na gruźlicę obowiązku przekazywania danych o wynikach leczenia do rejestru chorób zakaźnych (Centralnego Rejestru Chorych na Gruźlicę, który jest prowadzony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc). Gromadzenie informacji o wynikach leczenia osób chorych na gruźlicę stanowi realizację wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wydanych w ramach światowego programu eliminacji tej choroby.  Osoby, u których nie osiągnięto z różnych przyczyn sukcesu w leczeniu (lekooporność, samowolne przerwanie leczenia) stanowią źródło przenoszenie choroby na kolejne osoby. W związku z powyższym nadzór epidemiologiczny nad gruźlicą powinien obejmować gromadzenia danych nie tylko o nowych zachorowaniach i reaktywacji zakażeń, lecz także dane o wynikach leczenia. Zbieranie danych o przypadkach zachorowań wraz z danymi o wynikach leczenia poprzez zapewnienie kompletności nadzoru pozwoli na bardziej skuteczne kształtowanie krajowej polityki zdrowotnej w zakresie ograniczenia oraz docelowo eliminacji zachorowań gruźlicę oraz ocenę skuteczności istniejących rozwiązań prawnych i organizacyjnych w tym zakresie. Planowane działania stanowią realizację wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.
Ponadto obowiązek przekazywania danych o wynikach leczenia dotyczyć będzie również chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoko zakaźnych (m.in. Ebola, MERS-CoV), które mogą być sporadycznie zwleczone na obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Choroby te każdorazowo wymagają hospitalizacji w warunkach izolacji i niezbędne jest zbieranie pełnych danych o każdym przypadku zachorowania, jego przebiegu oraz wynikach leczenia.

2. Przetwarzanie informacji o osobach uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych

Planowane zmiany wprowadzenie do przepisów ustawy rozwiązania uprawniającego lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pacjentem do przekazywania do państwowych inspektorów sanitarnych danych osób uchylających się od ustawowego obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym. Dotychczas przepisy takie znajdowały się rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które wygaśnie jednak z końcem roku 2016. W ostatnich latach obserwowana jest coraz większa liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych, która choć obecnie stanowi niewielki udział w populacji ogólnej, to przy narastaniu tego trendu w przyszłości może przyczynić się do destabilizacji sytuacji epidemiologicznej i powrotu chorób uznanych. Obecnie Rzeczpospolita Polska należy do krajów o jednym z najwyższych odsetków osób zaszczepionych przeciw chorobom zakaźnym, co skutkuje utrzymaniem stabilnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie tych chorób, a nawet całkowita eliminacją niektórych z nich. Celem proponowanych zmian jest jej utrzymanie powyższej sytuacji oraz dotarcie ze szczepieniami do tych grup osób, które mogą być w szczególności narażone na ryzyko wystąpienia ognisk epidemicznych.

3. Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej odnoszącej się do szczepień ochronnych

Celem zmiany przepisów jest ułatwienie prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień, poprzez zmniejszenie liczby tworzonych dokumentów z równoczesnym zachowaniem dotychczasowego zakresu gromadzonych w nim danych. Jako podstawa prawna dla określenia wzorów dokumentacji medycznej służącej odnotowywaniu szczepień ochronnych zostaną wskazane istniejące przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zmiany te pozwolą m.in. na integrację książeczki szczepień z książeczką zdrowia dziecka. Ze względu na obecne uregulowanie wzorów ww. dokumentów medycznych w rozporządzeniach wydanych na podstawie dwóch różnych ustaw rodzice i personel medyczny muszą posługiwać się 2 różnymi dokumentami. Ponadto wyniki lekarskiego badania kwalifikacyjnego przed wykonaniem szczepienia będą mogły być odnotowywane bezpośrednio w historii zdrowia i choroby pacjenta, bez konieczności wystawiania odrębnego dokumentu, o ile badanie i szczepienia będą wykonywane w trakcie jednego świadczenia zdrowotnego (tej samej wizyty).

4. Zasób przeciwepidemiczny

Planowane zmiany polegające na przekształceniu tzw. szczepionkowej rezerwy przeciwepidemicznej w zasób przeciwepidemiczny stanowią realizację wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z którym niezbędnym było stworzenie rozwiązań stanowiących podstawę prawną dla zakupu przechowywanych w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych szczepionek oraz innych środków przeciwepidemicznych (m.in. środki dezynfekcyjne stosowane w czasie powodzi, a także kombinezony chroniące przed wysoce zakaźnymi patogenami). Dotychczasowe przepisy zawierały jedynie delegację dla określenia sposobu przechowywania tzw. rezerwy przeciwepidemicznej obejmującej jedynie szczepionki oraz inne produkty immunologiczne. Proponuje się również, aby skład i wielkość zasobu przeciwepidemicznego ustalał minister właściwy do spraw zdrowia, ale nie w drodze rozporządzenia, jak miało to miejsce w przepisach dotyczących tzw. rezerwy przeciwepidemicznej. Taki tryb umożliwia szybkie reagowanie na zmiany w sytuacji epidemiologicznej na świecie w porównaniu z obecnym rozwiązaniem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ GIS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Posobkiewicz Główny Inspektorat Sanitarny
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry