BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2415,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zatrudnianiu-osob-pozbawionych-wolnosci.html
2020-10-23, 13:56
Numer projektuUD89
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną projektowanych rozwiązań jest potrzeba zwiększenia zatrudnienia skazanych tak odpłatnie jak i nieodpłatnie. Od 2010 r. liczba zatrudnionych odpłatnie w ogóle skazanych zatrudnionych spadła z poziomu 68% do 40% w 2015 r. Obecnie liczbę niezatrudnionych skazanych z uwagi na brak pracy szacuje się na 18.000 osób. Przyczynami tego stanu rzeczy są brak należytego wsparcia dla przedsiębiorców oraz brak wystarczającej liczby miejsc pracy przy jednostkach penitencjarnych, a także częściowo - obowiązujące przepisy dotyczące nieodpłatnej pracy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem dokonania zmian w ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności jest wzrost ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności z 20% do 40%. Dzięki takiemu wzrostowi pracodawcy otrzymają wsparcie finansowe na poziomie, który sprawi, że ich koszty związane z zatrudnieniem skazanych zliżą się do tych sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt P 20/09). Orzeczenie to zmusiło ustawodawcę do znowelizowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego umożliwiających zatrudnianie skazanych za wynagrodzeniem w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Wzrost wynagrodzeń skazanych do poziomu co najmniej minimalnego wynagrodzenia doprowadził do spadku odsetka zatrudnionych odpłatnie wśród wszystkich osadzonych zatrudnionych z 68% w 2010 r. do 40% obecnie. Celem projektu jest odwrócenie istniejącego trendu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2016
Rejestr zmian