BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2414,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-karny-wykonawczy.html
2020-10-29, 03:49
Numer projektuUD88
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną projektowanych rozwiązań jest potrzeba zwiększenia zatrudnienia skazanych tak odpłatnie jak i nieodpłatnie. Od 2010 r. liczba zatrudnionych odpłatnie w ogóle skazanych zatrudnionych spadła z poziomu 68% do 40% w 2015 r. Obecnie liczbę niezatrudnionych skazanych z uwagi na brak pracy szacuje się na 18.000 osób. Przyczynami tego stanu rzeczy są brak należytego wsparcia dla przedsiębiorców oraz brak wystarczającej liczby miejsc pracy przy jednostkach penitencjarnych, a także częściowo - obowiązujące przepisy dotyczące nieodpłatnej pracy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy będzie umożliwienie wykonywania nieodpłatnej pracy przez skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie. Dotychczasowy katalog podmiotów zawierający np. organy administracji publicznej, organizacje pożytku publicznego i jednostki organizacyjne Służby Więziennej zostanie uporządkowany i rozszerzony o: podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa są organami założycielskimi, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, oraz podmioty wymienione w art. 56 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) tj. np. młodzieżowe ośrodki socjoterapii, podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i inne.

Ponadto projekt zmieni również wysokość potrąceń z wynagrodzeń skazanych. Do 7% z 10% spadnie potrącenie na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, natomiast z 25% do 45% wzrośnie potrącenie na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych w postaci budowy hal produkcyjnych oraz podniesienia wysokości ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.09.2016
Rejestr zmian