Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIA2
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Narodowy Program Mieszkaniowy ma być kompleksowym dokumentem określającym kierunki polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie średniookresowej. Dokument integruje sfery regulacyjne i finansowe, zawierając także rozwiązania instytucjonalne i proceduralne. W ramach poszczególnych instrumentów przewidziano również bezpośrednie wsparcie inwestycji budowlanych. Dotychczas nie obowiązuje dokument tej rangi, który byłby poświęcony wyłącznie problematyce mieszkaniowej i który zawierałby wskazanie podstawowych problemów mieszkaniowych, sposobów ich rozwiązania oraz długoletnich celów do osiągnięcia.
Wyróżnienie polityki mieszkaniowej dokumentem o tak wysokiej randze jest związane z faktem, że warunki mieszkaniowe społeczeństwa są ważnym wskaźnikiem określającym jakość życia. Poprawa tych warunków, szczególnie osób i rodzin o niskich i przeciętnych dochodach, przyczynia się do wzrostu spójności społecznej oraz oddziałuje na inne elementy polityki społecznej (rozwój postaw prodemograficznych, poprawa warunków zdrowotnych, poprawa możliwości edukacyjnych, wzrost mobilności na rynku pracy itp.).
Narodowy Program Mieszkaniowy został zgłoszony jako jeden z projektów strategicznych realizujących Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach projektu planowanych jest wiele działań i instrumentów o charakterze legislacyjnym i finansowym. Najważniejsze planowane działania dotyczą:

1. Powołania Narodowego Operatora Mieszkaniowego, który z wykorzystaniem zasobu gruntów publicznych (zgromadzonych w planowanym do powołania Narodowym Funduszu Mieszkaniowym) będzie
budował mieszkania na wynajem (w tym z opcją dochodzenia do własności) przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach.

2. Wsparcia budownictwa na wynajem dla osób o niskich dochodach (społeczne budownictwo czynszowe) realizowane przede wszystkim przez samorządy lokalne – bezpośrednio lub we współpracy z innymi podmiotami (np. towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.)

3. Stworzenia systemu wsparcia regularnego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

4. Wsparcia remontów i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych.

5. Zmiany w regulacjach wpływających na możliwość budowania nowych mieszkań oraz właściwego gospodarowania istniejącym zasobem (m.in. regulacje cyklu inwestycyjno-budowlanego, prawo mieszkaniowe).

Poszczególne projekty będą koordynowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, we współpracy z innymi organami władz publicznych oraz innymi podmiotami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego).

Narodowy Program Mieszkaniowy przewiduje średniookresowy horyzont realizacji poszczególnych działań i instrumentów (docelowo do 2025-2030 r.). Nie oznacza to jednak, że poszczególne działania i instrumenty nie będą podlegały wcześniejszej weryfikacji pod kątem ich efektywności w osiąganiu założonych celów Programu.

Wraz z przyjęciem Programu planuje się przyjęcie systemu wdrażania i monitorowania poszczególnych rozwiązań, w tym powołanie Krajowej Rady Mieszkaniowej jako organu doradczego przy Prezesie Rady Ministrów, który:

- ocenia informacje z realizacji działań w ramach Programu,

- rekomenduje zmiany programowe i legislacyjne związane z wykonywaniem Programu,

przedstawia analizy i opinie w zakresie stanu mieszkalnictwa oraz polityki mieszkaniowej Państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2016
do góry