BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2412,Projekt-ustawy-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych.html
2020-10-29, 04:01
Numer projektuUC75
Tytuł

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z 1990 r., która nie odpowiada już realiom rynkowym. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z roku 1990, która nie odpowiada już realiom rynkowym. Państwa członkowskie, w tym Polska, będą zobowiązane do uchwalenia i publikacji przepisów krajowych wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. Niedostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych do zmieniającego się otoczenia prawnego, w tym nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych wskazuje na potrzebę stworzenia nowej ustawy w obszarze imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Szeroki zakres zmian wynikający z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, jak i z potrzeby dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się realiów funkcjonowania rynku turystycznego, wymaga opracowania projektu nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jednocześnie nowa ustawa uchyli przepisy obecnej ustawy o usługach turystycznych w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Pozostały zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o usługach turystycznych, dotyczący świadczenia usług przez pilotów i przewodników turystycznych  oraz świadczenia usług hotelarskich zostanie utrzymany w mocy.  Ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy.

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy proponuje się:

a) Ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w następujący sposób:

  • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony konsumenta podmiotów oferujących tzw. „pakiety dynamiczne” w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
  • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
  • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
  • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,

b) wdrożenie przepisów w zakresie: obowiązków informacyjnych, treści umowy o imprezę turystyczną, zmian w umowie przed rozpoczęciem imprezy oraz realizacji imprezy i odpowiedzialności organizatora oraz uporządkowanie niejasnych przepisów związanych z ochroną nabywców imprez turystycznych,

c) dostosowanie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy do wymogów nowej dyrektywy m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji,

d) wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz  ułatwiających nabywanie PUT,

e) zmiana dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez prowadzenie jej w oparciu o dane przekazywane w formie elektronicznej przez marszałków województw, bez uprzedniej akceptacji przez MSiT,

f) ujednolicenie konstrukcji ustawy w zakresie już wprowadzonych zmian wynikających z prawa UE (rozporządzenia UE nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz rozporządzenia UE nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym) oraz w zakresie przepisów dotyczących wzorów wniosków i zawiadomień w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) - zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).

Oczekiwanym efektem przygotowania projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych będzie wdrożenie do przepisów krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDariusz Rogowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2017 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.08.2017
Rejestr zmian