BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2411,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-obszarow-wiejskich-z-udzial.html
2020-10-23, 14:17
Numer projektuUD87
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą PROW 2014-2020”, jest wynikiem zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „PROW 2014–2020”, oraz zebranych dotychczas doświadczeń z wdrażania PROW 2014–2020. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrażania działań w ramach PROW 2014-2020 oraz wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Do osiągnięcia tych celów konieczne jest również dokonanie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383), w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173,
z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest:

1. Zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rezygnacja z wyboru podmiotu wdrażającego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych i powierzenie wdrażania działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” w ramach PROW 2014–2020 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). ARiMR posiada bowiem odpowiednie zasoby kadrowe i strukturę organizacyjną, które umożliwią sprawne uruchomienie powyższych działań, a następnie ich wdrażanie
i monitorowanie stopnia realizacji.

2. Umożliwienie podmiotom wdrażającym powoływania, w drodze zarządzenia lub uchwały, organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do ich kompetencji, w skład których mogą wchodzić osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, również jeśli nie są one pracownikami podmiotu wdrażającego, co pozwoli na właściwą ocenę merytoryczną operacji.

3. W przypadku działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” w ramach PROW 2014-2020, umożliwienie skorzystania również z innych trybów udzielania zamówień publicznych, co pozwoli zamawiającemu wybrać optymalny tryb udzielenia konkretnego zamówienia przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek, jakie muszą zachodzić, by możliwe było przeprowadzenie postępowania
w określonym trybie.

4. Umożliwienie określania zmniejszeń wartości wypłacanej pomocy na etapie wydawania decyzji administracyjnej
o wypłacie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach PROW 2014-2020.

5. Wyłączenie pomocy technicznej PROW 2014-2020 z możliwości składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej agencji płatniczej w celu zapewnienia przeprowadzenia wymaganych kontroli administracyjnych tych wniosków. Planowane jest umożliwienie wypełniania wniosków w ramach pomocy technicznej za pomocą generatora wniosków, przy jednoczesnym zachowaniu konieczności składania wniosków
w formie papierowej z uwagi na obowiązek przeprowadzania kontroli administracyjnej w zakresie dokumentacji przetargowej i finansowej.

6. Określenie w przepisach zasad trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań w ramach operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 oraz kar administracyjnych stosowanych w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania tego trybu oraz kar administracyjnych stosowanych w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, co umożliwi podmiotowi ubiegającemu się
o przyznanie pomocy zapoznanie się z nimi przed zawarciem umowy oraz zmniejszy ryzyko stosowania tych kar.

Zobowiązanie ARiMR do uruchomienia w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, strony internetowej umożliwiającej m.in. udostępnianie zapytań ofertowych w celu zapewnienia podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom możliwości odpowiedniego upublicznienia informacji o udzielanych zamówieniach. Informacja o adresie strony internetowej oraz dniu, od którego możliwe będzie udostępnianie na tej stronie zapytań ofertowych,  zostanie podana przez Prezesa ARiMR do publicznej widomości w komunikacie, nie później niż 30 dni przed dniem umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych.

Wprowadzenie przepisu przejściowego stanowiącego, że do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych
w sposób określony w projektowanych przepisach, zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom przez zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej ubiegającego się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta – w przypadku gdy posiada taką stronę, oraz skierowanie tego zapytania do:

- co najmniej trzech potencjalnych wykonawców;

- wszystkich potencjalnych wykonawców - w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

Takie reguły ustalone są obecnie w umowach o przyznaniu pomocy zawieranych z beneficjentami. Powyższe rozwiązanie zapewni w okresie przejściowym (do czasu uruchomienia strony przez ARiMR) zachowanie zasady przejrzystości konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

7. Umożliwienie przeprowadzania kontroli zobowiązań beneficjentów działania „Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów” w ramach PROW 2014-2020. Umożliwienie powierzenia przez agencję płatniczą przeprowadzania wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014
z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi również
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
w ramach PROW 2014-2020. Zmiana ta wpłynie na niezależność terminu naborów wniosków w ramach tego poddziałania od możliwości kadrowo-technicznych służb kontrolnych ARiMR.

8. Wykonanie dyspozycji art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23), zgodnie z którym organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję na mocy, której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w rozdziale 13, o ile przewidują to przepisy szczególne poprzez wprowadzenie możliwości zmiany lub uchylenia decyzji w sprawie przyznania płatności.

9. Wprowadzenie w całym kraju jednolitych zasad wyboru operacji partnerów KSOW w drodze konkursów ogłaszanych przez instytucję zarządzającą na wzór rozwiązań stosowanych w krajowych programach operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich. Uporządkowanie funkcjonowania KSOW w zakresie wyboru operacji partnerów KSOW w oparciu o przejrzyste warunki i kryteria. Zwiększenie efektywności wydatkowania środków planu działania. Rozdzielenie zadań jednostki centralnej, polegających na zawieraniu umów z partnerami KSOW na realizację operacji i rozpatrywaniu wniosków o refundację kosztów poniesionych na te operacje, od zadania polegającego na refundowaniu tych kosztów partnerom KSOW, w ten sposób, że te zadania będą wykonywane przez odrębne jednostki.

Ponadto proponuje się zmiany następujących ustaw:

  1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach - umożliwienie przesyłania kopii decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny przez starostę powiatowego bezpośrednio do biura powiatowego ARiMR, co pozwoli na zwolnienie rolnika z obowiązku jej doręczenia.

  2. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - usprawnienie procesu negocjacji zmian PROW 2014-2020 poprzez umożliwienie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia aktywnych negocjacji w tym przyjmowanie bądź odrzucanie uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską co znacznie ograniczy konieczność wymogu przeprowadzania ponownej procedury przyjmowania przez Radę Ministrów zmian programu w związku z uwagami zgłaszanymi przez Komisję Europejską.

  3. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - umożliwienie zmiany decyzji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, co pozwoli na uwzględnianie zmian opisów systemów jakości żywności uznanych za krajowe.

  4. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej - rozszerzenie prawa do wniesienia protestu w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na wszystkie przypadki rozstrzygnięć LGD, które są niekorzystne w skutkach dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.10.2016
Rejestr zmian