Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID29
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 2115), podstawą działania Funduszu Kolejowego jest Plan finansowy Funduszu Kolejowego na dany rok budżetowy. Projekt planu przygotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego i przedstawia do uzgodnienia:
a) ministrowi właściwemu do spraw transportu;
b) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich;
c) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie finansowym.
Powyższe zasady przygotowania Planu finansowego Funduszu Kolejowego zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która w tym zakresie znowelizowała przepisy ustawy o Funduszu Kolejowym. Jednocześnie przepis art. 12 powyższej ustawy umożliwił przyjęcie przez Radę Ministrów „Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019”, a także jego aktualizację na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Program został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 184/2013 z dnia 15 października 2013 r., a następnie znowelizowany uchwałami Rady Ministrów nr: 96/2014 z dnia 29 maja 2014 r., 157/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r., 244/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. i 127/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. oraz 235/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Oznacza to, że w okresie obowiązywania „Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019”, limit wydatków z Funduszu Kolejowego określony jest jednocześnie w następujących dokumentach:
- uchwałach Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019;
- programie wieloletnim obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, przyjmowanym przez Radę Ministrów również w drodze uchwały (obecnie obowiązuje: Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku);
- Planie finansowym Funduszu Kolejowego na dany rok budżetowy (obecnie obowiązuje: Plan finansowy Funduszu Kolejowego na 2016 rok);
- szczegółowym planie realizacji programu wieloletniego, uzgadnianym w analogiczny sposób jak Plan finansowy Funduszu Kolejowego (obecnie obowiązuje: Szczegółowy Plan Realizacji Krajowego Programu Kolejowego).
Wszystkie powyższe dokumenty muszą być ze sobą zbieżne, co znacząco wydłuża proces uruchomienia środków Funduszu i uniemożliwia jakiekolwiek elastyczne zarządzanie środkami Funduszu Kolejowego z uwagi na odmienny tryb przyjmowania poszczególnych dokumentów. Jest to szczególnie widoczne na początku roku, kiedy przykładowo samorządy województw nie mogą otrzymać niewykorzystanych w poprzednim roku środków, na co zezwala ustawa o Funduszu Kolejowym. Jednakże brak znowelizowanego przez Radę Ministrów Programu rzeczowo-finansowego uniemożliwia przeprowadzenie aktualizacji Planu Finansowego, która jest niezbędna do uruchomienia środków.
Przyjęcie uchwały Rady Ministrów uchylającej Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019 umożliwi elastyczne zarządzanie środkami Funduszu Kolejowego. Minister Infrastruktury i Budownictwa w porozumieniu z Ministrami Finansów i Rozwoju będą mogli lepiej wykorzystać środki Funduszu Kolejowego, które będą mogły być w krótkim czasie uruchomione na dofinansowanie zadań PKP PLK SA, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz samorządów województw.
Uchylenie Programu rzeczowo-finansowego przyczyni się również do realizacji punktu 5 „Zapewnienie finansowania inwestycji liniowych PKP PLK SA” rozdziału IV.2 „Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze poniższe przesłanki:
- Rada Ministrów ma kontrolę nad łącznym limitem wydatków Funduszu Kolejowego w danym roku, ponieważ planowane wydatki Funduszu są uwzględniane w tzw. stabilizującej regule wydatkowej, na podstawie art. 112aa ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
- Rada Ministrów ustaliła w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku, przyjętym uchwałą nr 162/2015 z 15 września 2015 r., limit wydatków Funduszu na inwestycje w linie kolejowe,
- podział wydatków Funduszu w danym roku na inwestycje na liniach kolejowych jest ujęty w szczegółowym planie realizacji programu wieloletniego, który może być również uzupełniony o dodatkowe informacje w zakresie środków Funduszu przeznaczonych na zadania inwestycyjne,
- przepisy ustawy o Funduszu Kolejowym precyzyjnie opisują mechanizm podziału środków Funduszu na finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zadań z zakresu zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,
nie jest zasadne powielanie powyższych danych w „Programie rzeczowo-finansowym wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019”.
Dzięki projektowanym zmianom, przy jednoczesnym zachowaniu w mocy obowiązującego Planu Finansowego Funduszu Kolejowego na 2016 rok i przygotowywanego obecnie Planu Finansowego Funduszu Kolejowego na 2017 rok, uelastycznione zostanie zarządzanie środkami Funduszu Kolejowego i odbiurokratyzowany zostanie proces ustalania rocznego limitu wydatków Funduszu na dany rok budżetowy, bez uszczerbku dla kontroli przez Radę Ministrów wieloletniego limitu wydatków Funduszu. Ponadto Minister Finansów i Minister Rozwoju będą mieli w dalszym ciągu możliwość bieżącego kontrolowania wydatków Funduszu przy pomocy Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, Planu finansowego Funduszu Kolejowego oraz Szczegółowego Planu Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.
Projektowana uchwała, poprzez uchylenie Programu rzeczowo-finansowego, usprawni system finansowania z Funduszu Kolejowego zadań PKP PLK SA, PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. oraz samorządów województw. Wejście w życie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych, ponieważ na podstawie ustawy o Funduszu Kolejowym obowiązywać będzie Plan finansowy Funduszu Kolejowego na 2016 rok.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stomma Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Cel projektowanej uchwały został już w pełni osiągnięty, ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257) Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019  utracił moc z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. z dniem 31 sierpnia 2016 r. Ponadto ww. ustawa uchyliła art. 12 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646, z 2014 r. poz. 911 oraz z 2016 r. poz. 1257), który stanowił podstawę aktualizacji ww. Programu.

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.10.2016
do góry