BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2406,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-us.html
2020-10-23, 13:18
Numer projektuUD86
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną podjęcia inicjatywy legislacyjnej jest brak w prawie polskim przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, która uprościłaby działalność podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją (sprzedażą i handlem) lub badaniami pojazdów w celu wykonania jazd testowych. Brak podstaw prawnych w tym zakresie często jest zarzutem ze strony zainteresowanych takim rozwiązaniem polskich podmiotów. O taką formę czasowej rejestracji pojazdu postulowali w latach 2012-2013 i nadal wnioskują przedstawiciele środowisk reprezentujących branżę motoryzacyjną i jednostki badawcze.
Istnieje potrzeba zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zapewnienia podmiotom, spełniającym określone warunki, możliwości czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów, z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty we właściwym organie.
Takie formy czasowej rejestracji pojazdów dla przedsiębiorców świadczących usługi związane z obrotem pojazdami, testowaniem, naprawą funkcjonują już w wielu państwach członkowskich. W związku z tym polscy przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami i jednostki badawcze nie powinni być w gorszej sytuacji w stosunku do takich samych podmiotów z państw, gdzie profesjonalna rejestracja jest możliwa. Z tego względu wdrożenie takiego rozwiązania do polskiego prawa jest szczególnie zasadne.
Projekt zostanie opracowany na postawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (ZD2).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla uprawnionych podmiotów i zmniejszenie częstotliwości wizyt w organie rejestrującym, poprzez:
- określenie zasad dokonywania profesjonalnej rejestracji pojazdów na wniosek podmiotów, spełniających określone warunki, zajmujących się produkcją, dystrybucją (sprzedażą i handlem) lub badaniami pojazdów,
- wprowadzenie możliwości jednorazowego wydania przez organ uprawnionemu podmiotowi jednego (lub więcej) profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów i 100 sztuk blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (lub dowolnej ilości blankietów – w przypadku wniosku producenta pojazdów), które podmiot ten będzie wypełniał dla konkretnego pojazdu wprowadzanego do ruchu drogowego,
- określenie delegacji do wydania pakietu przepisów wykonawczych, zapewniających realizację procesu profesjonalnej rejestracji pojazdów.
Dla zapobiegania przestępczości samochodowej, profesjonalny dowód rejestracyjny będzie posiadał określony termin ważności i będzie identyfikował pojazd, a uprawniony podmiot będzie zobowiązany prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym; z tego względu zakłada się, że korzystanie z dokumentu nie będzie bezterminowe.
Skuteczne sprawdzanie uprawnienia do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego, wymagało będzie gromadzenia odpowiednich danych w ewidencji pojazdów.
Dla eliminowania nieuprawnionego korzystaniu z tej rejestracji przewiduje się przypadki uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, działania zabronione i kary pieniężne w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz sankcje w ustawie o transporcie drogowym jak również nowelizację przepisów Kodeksu wykroczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.05.2017
Rejestr zmian