BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2405,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-lotnicze.html
2020-10-26, 08:41
Numer projektuUD85
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy jest wyjściem naprzeciw postulatom środowiska lotnictwa sportowego, rekreacyjnego, amatorskiego, general aviation, aby nadzór nad tym lotnictwem został powierzony środowiskom społecznym i pozarządowym.
Dotychczasowe doświadczenia w ramach prowadzenia przez Prezesa Urzędu konkursów dotyczących przekazania niektórych czynności nadzoru i kontroli wyspecjalizowanym niepublicznym jednostkom organizacyjnym lub osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje prowadzą do wniosku, że w zakresie urządzeń latających wskazane jest wykonanie „kolejnego kroku” i wyznaczenie podmiotu, który nie będzie realizował zadań nadzoru z upoważnienia i na rzecz Prezesa Urzędu, ale we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Przyjętym zostało założenie, że pewien zakres obszaru działalności obywateli i podmiotów nie musi być objęty nadzorem organów państwowych, nawet jeśli obszar ten co do zasady takim nadzorem jest objęty. W tej części aktywności obywateli i podmiotów podstawowe znaczenia mają w takim przypadku działania podmiotów niepublicznych, które znają zasady i warunki wykonywania takiej działalności, ponieważ same ją prowadzą, ale jednocześnie posiadają możliwość wpływania na zachowania osób i podmiotów poprzez system stowarzyszania się czy zrzeszania w bardziej zorganizowane struktury, gdzie z faktu przynależności członków do takich struktur wynika obowiązek dostosowania się do zawartych w ich dokumentach wewnętrznych, np. statutów, regulaminów reguł postępowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanej zmianie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605), proponuje się, zgodnie z wnioskami płynącymi od przedstawicieli środowiska lotniczego, wyłączenie nadzoru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej: Prezes Urzędu), będącego centralnym organem administracji państwowej, nad częścią lotnictwa cywilnego, które nie jest objęte wspólnymi wymogami unijnymi oraz przede wszystkim związane jest z wykonywaniem działalności lotniczej amatorsko, rekreacyjnie, sportowo, czyli szeroko pojętym lotnictwem general aviation.
W ramach tak pojętego lotnictwa cywilnego wykorzystywane są przede wszystkim statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 600 kg, określanych w klasyfikacji statków powietrznych jako „urządzenia latające” – są to przede wszystkim: lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony, „ultralekkie statki powietrzne” (samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, szybowce), a także statki powietrzne poniżej 600 kg: budowane amatorsko i statki eksperymentalne. Takich statków oraz personel wykonujący na nich czynności lotnicze oraz podmioty eksploatujące takie statki powietrzne wyłączenie będzie przede wszystkim dotyczyć. Proponuje się jednocześnie, aby wyłączenie spod nadzoru Prezesa Urzędu nie dotyczyło statków powietrznych kategorii specjalnej, bez względu na wagę, oraz statków powietrznych objętych przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim objętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a także spadochronów będących obowiązkowym lub zabudowanym na stałe wyposażeniem przeznaczonym do użycia w celach ratowniczych na takich statkach powietrznych oraz bezzałogowych statków powietrznych.
Realizując powyższe założenia w projekcie wprowadzono w art. 21 ustawy nowy ust. 11, który wskazuje w jakim zakresie Prezes Urzędu nie będzie wykonywał nadzoru nad lotnictwem cywilnym. Jako konsekwencja wyłączenia nadzoru organu państwowego – Prezesa Urzędu – nad ww. statkami powietrznymi zaproponowano rozwiązanie wzorowane na modelu czeskim, w którym minister właściwy do spraw transportu będzie miał możliwość wyznaczenia podmiotu o charakterze niepublicznym, np. stowarzyszenie, związek, który nadzór będzie wykonywał (proponowane przepisy w art. 22 ust. 11–16 ustawy). Tym samym w ramach nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym, obok wskazanych już w ustawie organów – ministra właściwego do spraw transportu i Prezesa Urzędu, zaistnieje podmiot niepubliczny, wskazany przez ministra.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W wyniku analizy oczekiwań środowiska lotniczego w zakresie dotyczącym urządzeń latających resort podjął działania w celu zmiany przepisów regulujących kwestię projektowania, produkcji, oceny zdatności do lotu i eksploatacji tego rodzaju statków powietrznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1993). Nowelizacja ww. rozporządzenia ograniczy do niezbędnego minimum zakres czynności nadzorczych i kontrolnych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do urządzeń latających.
Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając planowane przez resort zmiany w zakresie funkcjonowania polskiej władzy lotniczej, a także zdiagnozowane w wyniku prac nad projektem ustawy problemy dotyczące m.in. możliwości wyłonienia podmiotu, który mógłby przejąć zadania i obowiązki Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru nad urządzeniami latającymi, odstąpiono od prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem zmierzającym do przekazania nadzoru nad tymi statkami powietrznymi podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym.

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.04.2018
Rejestr zmian