Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUB10
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie jest konieczność wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14), który orzekł, że art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza możliwość przyznawania zasiłku stałego wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności. Osoby oczekujące na orzeczenie będą składały w ośrodku pomocy społecznej  wniosek o zasiłek stały, do którego będą załączać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponadto osoby nie mające środków utrzymania, będą mogły w okresie oczekiwania na orzeczenie otrzymywać zasiłek okresowy na ogólnych zasadach. Taka procedura umożliwi ośrodkowi pomocy społecznej  weryfikację sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry