Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD84
Tytuł

Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istniejące obecnie uregulowania nie gwarantują wsparcia producentom rolnym, którzy utracili dochody. Znaczący spadek dochodów rolniczych następuje na skutek spadków plonów  po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, cen rynkowych produktów rolnych, ograniczeń w produkcji rolnej wprowadzonych w ramach działań zapobiegającym wystąpieniu lub rozszerzeniu chorób roślin i zwierząt, a także nieregulowanie przez podmioty skupujące produkty rolne  należności. Zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych umożliwiających producentom rolnym uzyskanie w sytuacjach głębokich spadków dochodów, tj. ryzyka, od których nie można wykupić polisy ubezpieczeniowej, rekompensat w wysokości do 70 % utraconych dochodów w celu kontynuowania przez nich produkcji rolnej, spłaty ciążących na nich zobowiązań lub kredytów oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych rodziny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy proponuje się uregulowanie utworzenia, zasad finansowania, funkcjonowania Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych oraz zakresu i trybu wypłacania producentom rolnym rekompensat. Proponuje się, aby rekompensaty wypłacane były producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku:
1. spadku dochodów w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej o co najmniej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej lub
2. braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa za sprzedane produkty rolne.

Proponuje się, aby środki Funduszu były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym administrowanym przez  Agencję Rynku Rolnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.07.2018
do góry