Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD102
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualnie udzielana pomoc  w formie częściowej spłaty kapitału kredytów dla młodych rolników na zakup użytków rolnych budzi bardzo duże zainteresowanie młodych rolników jednocześnie wielkość środków, które mogą zostać uruchomione na tę formę pomocy jest ograniczona. A zatem konieczne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających objęcie tą formą pomocy większej grupy beneficjentów. Jednocześnie występują różnice dotyczące dokumentów potwierdzających posiadanie przez producentów rolnych kwalifikacji zawodowych z zakresie rolnictwa. Ponadto do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływają liczne wystąpienia organizacji rolniczych oraz wojewodów w sprawie podjęcia działań mających na celu  ujednolicenie zasad szacowania szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
W gospodarstwach położonych na obszarze, na którym realizowany jest program bioasekuracji należy przez cały okres realizacji programu utrzymywać wysoki poziom zabezpieczeń przed ewentualnym wprowadzeniem afrykańskiego pomoru świń do gospodarstwa, a zatem zasadne jest utrzymanie możliwości udzielania powyższej pomocy przez cały okres trwania tego programu tj. do 2018 r. Natomiast ze strony sektora bankowego napływają wnioski o wprowadzenie zmian w sposobie ustalania oprocentowania kredytów z dopłatami  ze środków ARiMR  udzielonych do dnia 31 grudnia 2014 r., z tytułu udzielenia których banki ponoszą straty.
Uwzględniając powyższe niezbędne jest podjęcie prac nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się m.in.:
- ujednolicenie przepisów dotyczących kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa,
- wprowadzenie zmian w zasadach udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału dla młodych rolników na zakup użytków rolnych, aby umożliwić uzyskanie tej pomocy jak największej grupie młodych rolników,
- ujednolicenie zasad szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów,
- wydłużenie do 2018 r. możliwości  udzielania pomocy określonej w § 13e obowiązującego rozporządzenia producentom rolnym prowadzącym gospodarstwo, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia, położone na obszarze określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018,
- podniesienie oprocentowania kredytów udzielonych do dnia 13 lutego 2015 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry