Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD83
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany spełniają postulaty wielu samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne pragną przeznaczyć środki finansowe na inicjowanie realizacji zadań (np. budowy chodników, ścieżek rowerowych itp.) przy drogach zarządzanych przez innych zarządców. Funkcjonujące interpretacje Regionalnych Izb Obrachunkowych ograniczają możliwość wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków publicznych na realizację budowy chodników, dróg rowerowych, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (służących wspólnocie lokalnej), które są zlokalizowane w pasie drogowym drogi innego zarządcy drogi. Konieczne jest zatem doprecyzowanie przepisów tak, aby wyraźnie dać jednostkom samorządu terytorialnego (JST), podstawę do przekazywania środków finansowych. Tym samym wyeliminowane zostaną wątpliwości w zakresie możliwości współpracy finansowej między JST, a Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych, w przypadku gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem realizacji danej inwestycji drogowej.
Ponadto zgłaszane były potrzeby wprowadzenia możliwości wydawania przez ministra właściwego do spraw transportu wzorców, przykładów i standardów odnoszących się do wymagań techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących dróg i drogowych obiektów inżynierskich, a także do związanych z nimi zamówień publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.). Propozycje zmian w art. 19 ustawy o drogach publicznych mają jednoznacznie wskazywać, iż możliwe jest zawieranie porozumień pomiędzy zarządcami dróg w celu realizacji inwestycji, którymi z różnych względów są zainteresowane JST, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg innych kategorii niż ich własne i ich finansowania. Natomiast proponowana zmiana w ustawie o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, jest pochodną zmian w ustawie o drogach publicznych, i jednoznacznie precyzuje możliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych innym zarządcom dróg.
Propozycja zmiany w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych polega na rozszerzeniu działania ministra właściwego do spraw transportu o możliwość wydawania i rozpowszechniania wzorców, przykładów i standardów odnoszących się do projektowania, budowania i utrzymania dróg publicznych lub drogowych obiektów inżynierskich, a także do związanych z nimi zamówień publicznych. Podejście to w pełni wpisuje się w rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich. Taki system umożliwia szybką nowelizację wymagań technicznych w budownictwie drogowym, a co za tym idzie zapewnia ich aktualność. W ten sposób umożliwia się szybkie wdrażanie nowych technologii, pozwalających bardzo często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2016
do góry