Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD82
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie stosownych zmian w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, które umożliwią wdrożenie rozwiązań w zakresie rejestrów medycznych ma na celu odzwierciedlenie faktu, iż w praktyce rejestry medyczne są tworzone głównie na wniosek podmiotów, którym następnie powierzane jest ich prowadzenie.
W projekcie proponuje się również zmianę przepisów dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Z uwagi na pojawiające się liczne wątpliwości, projektowane przepisy przesądzają o możliwości prowadzenia EDM i jej wymianie bez pośrednictwa Systemu Informacji Medycznej (SIM). Stosowanie do zmian w harmonogramie realizacji projektu P1 – w projekcie wprowadzono nowe terminy obowiązku prowadzenia EDM.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza istotne zmiany, których celem jest odzwierciedlenie faktu, iż w praktyce rejestry medyczne są tworzone głównie na wniosek podmiotów, którym następnie powierzane jest ich prowadzenie. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. W konsekwencji zaproponowano umiejscowienie administratora danych na poziomie ww. podmiotów. Jednocześnie, zobowiązano podmioty prowadzące rejestry do nieodpłatnego przekazywania danych z rejestrów medycznych na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia, a także utrzymano uprawnienia nadzorcze i kontrolne tego ministra. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych został poszerzony o Narodowy Fundusz Zdrowia. Projekt doprecyzowuje przepisy w zakresie finansowania prowadzenia rejestru i przekazywania danych do rejestrów przez usługodawców. Pozostałe zmiany są konsekwencją ww. propozycji.
Projekt ustawy ma na celu również zmianę dotyczącą określenia na nowo administratora danych przetwarzanych w systemie RUM - NFZ. Zasadnym wydaje się, aby formalnie rolę tę pełnił Narodowy Fundusz Zdrowia, jako jednostka w praktyce faktycznie decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w tymże systemie.
Niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie EDM, przedmiotowe przepisy stanowią, że prowadzenie EDM może odbywać się poza SIM oraz zmieniane są terminy obowiązkowego prowadzenia EDM.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gryza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.06.2017
do góry