Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD81
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Za potrzebą pilnego przeprowadzenia zmian legislacyjnych przemawia w szczególności konieczność pilnego
uregulowania zagadnień dotyczących: dokumentacji medycznej oraz instytucji sprzeciwu wobec orzeczenia
albo opinii lekarza. Wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw
pacjenta i skuteczności ich realizacji. Służyć temu będzie między innymi stworzenie regulacji prawnych
zapewniających należytą ochronę dokumentacji medycznej, zarówno w czasie funkcjonowania podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych, jak i po zakończeniu jego działalności. Brak kompletnych i spójnych
przepisów w tym zakresie utrudnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizację ich ustawowych
zadań, a pacjentom dochodzenie swoich praw. W celu ułatwienia pacjentom korzystania z prawa do złożenia
sprzeciwu wobec orzeczenia albo opinii lekarskiej, mających wpływ na ich prawa i obowiązki, proponuje się
uproszczenie postępowania przed Komisją Lekarską w tym zakresie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres nowelizacji obejmuje kwestie dotyczące:

1)  ochrony danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej
pacjentów przez:

- określenie sposobu postępowania z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności leczniczej,

- odstąpienie od możliwości wypożyczania oryginału dokumentacji medycznej,

- doprecyzowanie katalogu osób uprawnionych do przetwarzania danych medycznych;

2)  uproszczenia procedury postępowania w sprawach sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
jeżeli opinia lub orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.02.2017
do góry