Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC72
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 25 listopada 2015 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP). Średnie obiekty energetycznego spalania, których dotyczy dyrektywa MCP, są to obiekty o nominalnej mocy cieplnej od 1 do 50 MW. Dla takich obiektów dyrektywa określa wymagania emisyjne i pomiarowe oraz wprowadza wymóg objęcia ich pozwoleniami lub rejestracją. Dyrektywa MCP wymaga także, aby właściwe organy państw członkowskich prowadziły rejestry średnich obiektów spalania. Zgodnie z jej art. 17 państwa członkowskie powinny wdrożyć regulacje zapewniające wykonanie dyrektywy do dnia 19 grudnia 2017 r.
Transpozycja dyrektywy MCP będzie wymagać zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), zwanej dalej „ustawą Poś", oraz zmiany rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy regulujących sprawy standardów emisyjnych oraz pomiarów wielkości emisji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określonemu w dyrektywie MCP systemowi rejestracji i pozwoleń odpowiada funkcjonujący w Polsce - na mocy ustawy Poś - system regulacyjny obejmujący pozwolenia na emisję oraz zgłoszenia instalacji. Zgodnie z tą ustawą instalacje spalania paliw, których dotyczy dyrektywa, są już objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję albo dokonania zgłoszenia (w zależności od rodzaju stosowanego paliwa oraz łącznej nominalnej mocy cieplnej instalacji spalania paliw w danym zakładzie). Przeniesienie postanowień dyrektywy MCP do prawa polskiego wymagać będzie doprecyzowania i uzupełnienia przepisów ustawy Poś dotyczących zgłoszeń i pozwoleń. Dla niektórych istniejących obiektów zmiany w ustawie Poś będą także umożliwiać skorzystanie przez operatorów instalacji z mechanizmów derogacyjnych przewidzianych w dyrektywie MCP, odraczających termin wejścia w życie zaostrzonych wymagań emisyjnych. Dopuszczone dyrektywą odstępstwa od ogólnych wymagań emisyjnych, które powinny być uwzględnione przy zmianie ustawy Poś, są odstępstwami czasowymi (obejmują okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.).
Zakres niezbędnych prac legislacyjnych - obejmujących zmianę ustawy Poś i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz stosunkowo krótki czas na przeprowadzenie tych prac, jak również doświadczenia z lat poprzednich związane z przenoszeniem wcześniej przyjmowanych przepisów prawa europejskiego z zakresu ochrony środowiska, których transpozycja trwała długo m.in. ze względu na duże zainteresowanie strony społecznej, wskazują na potrzebę wprowadzenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska do wykazu prac legislacyjnych RM zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r. poz. 979, z późn. zm.), tj. bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń tego projektu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Sałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11.07.2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry