BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2395397645,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontari.html
2020-10-29, 03:59
Numer projektuUD543
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, zwanej dalej „Radą”, jako wyspecjalizowanego organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Organ ten będzie wykonywał samodzielne kompetencje w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, określone w projektowanym art. 411 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. W szczególności Rada będzie stanowić forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi i instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Jednym z  jej kluczowych zadań będzie wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin, które obecnie nie posiadają zinstytucjonalizowanego sposobu komunikacji z administracją rządową szczebla centralnego.

Powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania młodych Polaków dotyczące utworzenia instytucji,
w ramach której ich przedstawiciele mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władz publicznych. Postulat powołania organu tego typu wprost znalazł się w programie „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przedstawiła czołowym przedstawicielom życia publicznego. Od kilku lat aktywność młodych ludzi w życiu publicznym systematycznie się zwiększa. Świadczą o tym m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, które dotyczyły młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Po 26 latach działalności tego typu instytucji było około 200. Najnowsze badania dowodzą, że aktualna liczba gmin,
w których powstały młodzieżowe rady, to 514. Tak więc w ostatnich trzech latach powstało ich o 150% więcej, niż przez poprzednie 26 lat. Środowiska młodzieżowe zaangażowane w tę formę aktywności są dobrze zorganizowane i zintegrowane na ogólnopolskim poziomie. Dzięki zaangażowaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, odbyły się cztery duże konferencje tego środowiska. Wśród konkluzji tych spotkań wyraźnie wybrzmiewały oczekiwania dotyczące powołania ogólnopolskiego forum dialogu obywatelskiego wyspecjalizowanego w temacie młodego pokolenia, w którym znaleźliby się m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad przy JST.

Kolejnym czynnikiem, który uzasadnia powołanie Rady jest potrzeba stworzenia trwałej
i efektywnej formy międzypokoleniowego dialogu. W erze szybkiego postępu technologicznego oraz pogłębiającej się różnicy między kolejnymi pokoleniami, a także coraz krótszego odstępu czasowego dzielącego kolejne pokolenia, powinno zostać utworzone zinstytucjonalizowane forum, które umożliwi ocenę oraz wypracowanie sposobu realizacji postulatów młodzieży w Polsce. Rada będzie również inicjowała działania mające na celu poszerzenie międzypokoleniowej współpracy. Dzięki działalności Rady możliwa jest większa aktywizacja młodzieży z mniejszych ośrodków. Poprzez przedstawienie młodym ludziom zamieszkującym takie obszary możliwości zaangażowania obywatelskiego na ogólnopolskim poziomie, zostanie spełniona także funkcja polegająca na wyrównywaniu szans. Rada, będąca podmiotem przedstawiającym potrzeby młodzieży, zapewni dużą skuteczność działań na rzecz ludzi młodych podejmowanych z jej udziałem. Członkowie Rady będą posiadali legitymację do reprezentowania środowisk młodzieżowych, co spowoduje, że działania realizowane przez Radę spotkają się z większym zainteresowaniem i stopniem włączenia młodzieży. Ponadto będą realnie wiarygodne, jako wychodzące od przedstawicieli młodego pokolenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 51 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projektowana ustawa zakłada powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo–doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o uprawnieniach w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia.
Projektowane zmiany przyznają Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem uprawnienie do wyrażania opinii w sprawach stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie dotyczącym młodego pokolenia, a także w sprawach dotyczących projektów aktów prawnych oraz programów rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Projektowane przepisy dają również Radzie możliwość inicjowania i wspierania działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi. Projekt przyznaje także Radzie kompetencje w zakresie tworzenia forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi a instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Warto podkreślić, że co do zasady wyrażanie opinii ma charakter niewiążący dla organu zwracającego się o taką opinię.
Członkowsko w Radzie wszystkich kategorii jej członków będzie kadencyjne. Projekt określa kadencję Rady na okres 3 lat.
W projekcie proponuje się mieszany charakter składu Rady – jej członkami będą przedstawiciele: Prezydenta RP, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane przepisy zakładają, że w skład Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy stanowić będą w sumie co najmniej połowę składu Rady.
Projektowane regulacje, poprzez powołanie nowego ciała dialogu, wpłyną na podwyższenie poziomu kapitału społecznego i jakości dialogu obywatelskiego przez aktywizację młodych osób działających w radach młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz w różnorodnych formach organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem stanie się trwałą i efektywną formą międzypokoleniowego dialogu, inicjując działania mające na celu poszerzenie międzypokoleniowej współpracy. Współpraca Rady
z administracją rządową oraz samorządową zapewni większą skuteczność działań na rzecz ludzi młodych i zwiększy udział młodych ludzi w kształtowaniu polityk publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.07.2019
Rejestr zmian