Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC71
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 184 z 11.7.2015, str. 13) zobowiązuje Państwa członkowskie do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r. i niezwłocznego przekazania Komisji tekstu tych przepisów. Transpozycja dyrektywy wymaga zmiany załącznika nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
Od 1 czerwca 2015 r. do określenia właściwości powodujących, że odpady są odpadami niebezpiecznymi stosuje się wprost rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 365 z 19.12.2014, str. 89). Powoduje to konieczność niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach transponującej ww. dyrektywę w sprawie odpadów - która zawiera załącznik nr 3 zgodny z załącznikiem III w poprzednio obowiązującym brzmieniu.
Coraz większe problemy z prawidłowym gospodarowaniem odpadami oraz walka z szarą strefą przemawiają za podjęciem jak najszybszych zmian zmierzających do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w gospodarce odpadami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proces R1 w załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE stosuje się do zastępowania paliwa lub innych środków wytwarzania energii odpadami. Pozycja ta obejmuje obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem osiągnięcia określonej efektywności energetycznej określonej przy zastosowaniu podanego w tym załączniku wzoru. W związku z oceną techniczną, że lokalne warunki klimatyczne w Unii mają wpływ na ilość energii, która może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana w postaci energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary technologicznej przez obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, dyrektywa 2015/1127 wprowadza współczynnik korygujący CCF mający zastosowanie do wzoru R1. Wprowadzenie tego współczynnika ma na celu zapewnienie równych warunków działania w Unii wyżej wymienionych obiektów przekształcania termicznego z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych. Projekt ustawy nadaje nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), transponując dyrektywę 2015/1127. Konsekwencją wejścia w życie wprost obowiązującego rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 jest uchylenie załącznika nr 3 do ustawy oraz zmiany dotyczące definicji odpadów niebezpiecznych oraz zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne. Zmiany te powinny zostać wprowadzone niezwłocznie, ponieważ załącznik nr 3 do ustawy o odpadach jest niezgodny z wprost obowiązującym rozporządzeniem.
W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania odpadami oraz walki z szarą strefą projekt wprowadza następujące rozwiązania:
1) możliwość niezwłocznego usuwania odpadów przez właściwe organy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, z obowiązkiem zwrotu kosztów przez posiadacza odpadów, z wprowadzeniem możliwości wydatkowania na ten cel środków NFOSiGW;
2) wprowadzenie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w odpowiedniej wysokości na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym poniesionych w celu usunięcia odpadów i ich zagospodarowania lub skutków prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów;
3) zmiany dotyczące ewidencji odpadów mające na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych (w tym zmieszanych i bioodpadów) odbieranych od właścicieli nieruchomości;
4) doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i monitorowania przekazywania odpadów, w tym propozycje modyfikacji przepisów dotyczących Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
5) doprecyzowanie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym w zakresie sprawozdawczości i sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Mazurek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.11.2017
do góry