Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD100
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. Nr 54, poz. 472, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, stanowi dostosowanie treści tego aktu do zmian przyjętych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543). Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 5 ustawy o działach administracji rządowej, dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy geodezji i kartografii, oznacza to konieczność zmiany rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana rozporządzenia ma na celu wskazanie ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, jako organu właściwego w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z rozporządzenia. Tym samym projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia następującym jednostkom redakcyjnym: § 3 ust. 1 i ust. 4, § 6 ust. 1, § 7 i § 9.
Ponadto w załączniku nr 3, który określa wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, oprócz wskazania organu właściwego do nadania ww. odznaki honorowej, wprowadza się przypis stanowiący, iż w legitymacji należy wpisać nazwę ministra właściwego w dniu wystawienia legitymacji, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry