Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD99
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, które zobowiązuje Radę Ministrów do określenia wykazu dokumentów i druków, o których mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b ustawy (tj. dokumentów publicznych oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa), mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu tymi dokumentami oraz drukami, a także ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa. Do produkcji oraz obrotu dokumentami i drukami wymienionymi w rozporządzeniu, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, co pozwoli na zagwarantowanie wpływu państwa na poziom bezpieczeństwa tych dokumentów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowany wykaz obejmuje dokumenty ważne dla interesów państwa, wymagające zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W ramach katalogu przedmiotowych dokumentów i druków znalazły się: dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty), dokumenty podróży (dokument paszportowy, książeczka żeglarska), dokumenty podróży i pobytowe wydawane cudzoziemcom, dokumenty komunikacyjne (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karta pojazdu), dokumenty źródłowe (blankiety odpisów aktów stanu cywilnego i  niektórych zaświadczeń wydawanych w ramach rejestracji stanu cywilnego), legitymacje służbowe umożliwiające posiadaczom wykonywanie na ich podstawie istotnych  z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa czynności. Natomiast do druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa zaliczono znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne, o których stanowi ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zaświadczenia o prawie do głosowania oraz karty do głosowania. Katalog obejmuje więc dokumenty, których jakość zabezpieczeń, standardy wytwarzania i bezpieczeństwo produkcji mają podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 lipca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry