Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID24
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 stanowi program Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), dla którego Polska pełni rolę Instytucji Zarządzającej( IZ).
Wszystkie programy operacyjne w ramach EIS wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską (KE). Polska przedkłada do KE projekty tych programów, dla których będzie pełnić funkcję IZ.
Podstawą przygotowania projektu programu operacyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz art. 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, kontynuowana będzie współpraca transgraniczna Polski z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020  zawiera najważniejsze ustalenia co do jego realizacji, tj. strategię programu, opis obszaru objętego wsparciem, strukturę i zadania organów uczestniczących w systemie zarządzania i kontroli oraz zasady wdrażania programu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.01.2018
do góry